Ymchwilydd Defnyddwyr

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 4 Rhagfyr 2022

Dyddiad y Cyfweliad:      Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022


Gradd/Cyflog:        Graddfa 5 SCP 33 – 41 (£39,493 - £47,573)

Tymor:                   Parhaol


Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydy

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydy. Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Mae rôl yr Ymchwilydd Defnyddwyr yn rhan allweddol o dîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru sy’n cyflawni ystod gyffrous o fentrau ar draws y 22 o gynghorau yng Nghymru.

Mae hon yn swydd brysur a chyffrous sydd ynghlwm ag amrywiaeth eang o brosiectau i gefnogi cynghorau Cymru. Mae’r rôl yn cynnwys gweithio gydag ymarferwyr ac arweinwyr digidol ar draws llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a’r gwasanaeth iechyd a’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol i gyflawni newid cadarnhaol a pharhaol mewn llywodraeth leol.

Mae’r tîm digidol, sydd o fewn i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn dîm bach amlddisgyblaethol sy’n cefnogi cynghorau i ddarparu’r gwasanaethau digidol gorau, i arloesi a helpu i sicrhau bod gwasanaethau’n gynhwysol.

Fel Ymchwilydd Defnyddwyr, byddwch yn helpu cynghorau i weld a deall anghenion dinasyddion a defnyddwyr gwasanaeth, gan sicrhau bod cynghorau’n gallu blaenoriaethu gwelliannau yn unol â’r disgwyliadau. Bydd deiliad y swydd yn gadarn o blaid pwysigrwydd ymchwil defnyddwyr a dylunio gwasanaethau ar gyfer defnyddwyr ac yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i weithwyr cynghorau.

Byddwch hefyd yn helpu i gyflawni nifer o brosiectau cyffrous gan awdurdodau lleol drwy Gronfa Trawsnewid Digidol beilot Llywodraeth Cymru, gwerth £1m, sy’n ceisio canfod a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i ddatblygu trawsnewidiad digidol llywodraeth leol yng Nghymru.


Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Paul Owens, Pennaeth Darparu Hyblyg ar 07467 646358.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 4 Rhagfyr 2022 i: recruitment@wlga.gov.uk 

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol drwy naill Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022.                

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30