Swyddog Polisi - Cwricwlwm Cymru a Chymraeg mewn Addysg

Dyddiad Cau: Dydd Sul 2 Ebrill 2023

Dyddiad Cyfweliad: TBC


Cyflog:                   Gradd 5 – SCP 33 – 41 (£39,493- £47,573)

Tymor:                  Cynigir y swydd ar sail tymor penodol tan 31 Mawrth 2024 naill ai drwy secondiad neu gontract tymor penodol.


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydi

Cymraeg yn hanfodol: Ydi


Ynglŷn â’r Swydd                                

Wedi’i leoli o fewn y maes Addysg, Dysgu Gydol Oes, Cyfarwyddiaeth Diwylliant a Hamdden o fewn CLlLC, bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r Pennaeth Addysg wrth ddarparu cyngor arbenigol ar bolisïau a chefnogaeth ar bob agwedd o Gwricwlwm Cymru a strategaethau ac ymarferion Cymraeg mewn Addysg.

 

Bydd y rôl yn gofyn am wybodaeth dda a dealltwriaeth fanwl o ddarpariaeth addysg a dysgu gydol oes yng Nghymru.

 

Bydd deiliad y swydd yn gyswllt allweddol i CLlLC ar feysydd polisïau sy’n gorwedd o fewn cylch gwaith y swydd, gan gynnwys diwygio’r cwricwlwm, darpariaeth ôl 16, cymwysterau a pherfformiad, yn ogystal â gwelliant ac addysgeg.


Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Sharon Davies, Pennaeth Addysg ar 07917275203.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 19 Mawrth 2023 i    :

recruitment@wlga.gov.uk

 

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol drwy Microsoft Teams ar Ddydd Iau 30 Mawrth 2023.                

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30