Camddefnyddio Cyffuriau

Mae camddefnyddio cyffuriau'n broblem gymhleth sy'n effeithio ar bob cymuned yng Nghymru. Mae'r effeithiau'n rhai niweidiol a phellgyrhaeddol ar unigolion, eu teuluoedd a'u cymunedau. 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed' yw strategaeth Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â phroblemau cyffuriau ac alcohol dros 10 mlynedd yng Nghymru.

Mae'r strategaeth yn amlinellu'r modd y bydd Llywodraeth Cymru yn cadw trefn ar yr amryw gyffuriau sy'n cael eu camddefnyddio yng Nghymru, gan gynnwys:

 • alcohol
 • cyffuriau anghyfreithlon e.e. heröin, cocên, ecstasi, amffetaminau, LSD a chanabis
 • moddion mae angen rhagnodyn i'w prynu e.e. steroidau anabolig a bensodiasepinau
 • moddion sydd ar gael heb ragnodyn, megis y rhai mae codin ynddyn nhw
 • pethau hylosg megis nwyon chwistrellau, biwtan, toddyddion a gludion

Mae pedwar agwedd i'r strategaeth:

 1. Atal niwed trwy helpu plant, pobl ifanc ac oedolion i wrthod cyffuriau neu ddefnyddio llai trwy roi gwybodaeth am yr effeithiau niweidiol ar eu hiechyd, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach
 2. Helpu'r rhai sy'n gaeth i gyffuriau i wella eu hiechyd ac adsefydlu gan leddfu'r effeithiau niweidiol arnyn nhw eu hunain, ar eu teuluoedd ac ar eu cymunedau
 3. Helpu teuluoedd fel na fydd plant nac oedolion yn agored i niwed am fod rhywun yn y teulu'n camddefnyddio cyffuriau
 4. Cwtogi ar argaeledd a diogelu unigolion a chymunedau rhag niwed yn sgil troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl sy'n camddefnyddio cyffuriau – a hynny trwy ofalu nad oes cyffuriau anghyfreithlon ar gael ac nad oes alcohol na sylweddau eraill ar gael yn amhriodol

Y 22 bartneriaeth dros ddiogelwch cymunedol sy'n bennaf cyfrifol am roi'r strategaeth ar waith ym mhob bro trwy'r byrddau cynllunio sydd wedi'u sefydlu i helpu i drefnu a datblygu gwasanaethau rhanbarthol.

Gwifren gymorth cyffuriau ac alcohol 0800 6 335588. DAN 24/7 yw gwifren gymorth Cymru ynglŷn â chyffuriau ac alcohol. Mae'r wifren ddwyieithog ar agor drwy'r amser ac mae modd ei ffonio'n rhad ac am ddim (er y gallai rhai rhwydweithiau ffôn poced godi tâl).

Mae'r wifren yn cynnig cymorth a chyngor i:

 • pobl sy'n gaeth i gyffuriau a'r rhai allai ddechrau eu defnyddio
 • teuluoedd, rhieni a chynhalwyr
 • y rhai sy'n ymwneud â rhaglenni 'camu i mewn' ynglŷn â chyffuriau
 • arbenigwyr ym maes camddefnyddio cyffuriau yng Nghymru a'r tu allan iddi

Dolenni:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Rachel Morgan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30