Medrau a gallu

Un o rolau Carfan Cyflogaeth WLGA yw helpu cynghorau i:

  • darogan ac ateb heriau ynglŷn â’r gweithlu
  • meithrin cefnogaeth y gweithlu ynglŷn â ffyrdd newydd o weithio
  • denu, datblygu a chadw pobl ddawnus
  • creu gweithlu medrus, cynaladwy ac arloesol, cryf ei gymhelliant, i ddiwallu anghenion cyfnewidiol

Mae WLGA yn gwneud hynny trwy:

  • cydweithio ag awdurdodau lleol i ddeall a datblygu medrau a gallu eu gweithwyr
  • helpu awdurdodau lleol i hwyluso gwelliannau ac ymateb i heriau economaidd a chyfyngiadau ariannol cynyddol
  • gweithio ar ran byd llywodraeth leol ac ar y cyd â phartneriaid eraill i ofalu bod mentrau, polisïau a strategaethau newydd yn ystyried anghenion yr awdurdodau o ran gweithlu medrus a chynaladwy
  • gweithredu’n ddolen gyswllt strategol â chynghorau sgiliau a chyrff eraill pob sector i ymgysylltu â mentrau mae gwahanol sectorau’n eu harwain ym maes datblygu’r gweithlu

At hynny, mae rôl allweddol i fyd llywodraeth leol ynglŷn â helpu mentrau ehangach sy’n diwallu ei anghenion ym maes cyflogaeth yn ogystal â rhai’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu, gan gynnwys:

  • cymorth ar gyfer cyfleoedd i ddatblygu megis prentisiaethau, lleoli mewn gwaith a chynlluniau i raddedigion
  • camau penodol i ymgysylltu â’r rhai sydd heb weithio, astudio, cael eu hyfforddi na chyfrannu at yr economi, a chynnig cyfleon iddynt

 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jonathan Lloyd

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30