Cynllun i annog cydweithio agosach gyda llywodraeth leol

Dydd Llun, 30 Hydref 2017

Heddiw, cyhoeddwyd y cynllun diweddaraf sy'n amlinellu sail perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. 

Mae'r Cynllun Llywodraeth Leol yn edrych ar sut y bydd Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol a'r gwasanaeth cyhoeddus ehangach yn cyflenwi gwasanaethau yn unol ag egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae'n golygu ffordd fwy cyfannol o wneud penderfyniadau mewn gwasanaethau cyhoeddus, gan gydnabod pwysigrwydd cydweithio a gweithio gyda dinasyddion.

Mae llunio polisïau gwell yn ganolog i'r cynllun, gyda Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol ar oblygiadau polisi deddfwriaethol, cenedlaethol a strategol.

Bydd adroddiad blynyddol drafft ar hynt y cynllun yn cael ei gyhoeddi'r flwyddyn nesaf ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Bydd yn cael ei rannu â chymdeithasau sy'n cynrychioli llywodraeth leol ac yn cael ei ystyried gan Gyngor Partneriaeth Cymru – corff sy'n hyrwyddo cydweithio a chydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol.

 

Wrth groesawu'r cynllun, dywedodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford:

“Cynghorau sy'n darparu’r gwasanaethau sy'n cyffwrdd â bywydau pawb, bob dydd; o addysgu ein plant, edrych ar ôl ein henoed, cael gwared ar ein gwastraff neu oleuo ein strydoedd.

"Rwy' wedi dweud yn y gorffennol fy mod i am weld perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol a fydd yn seiliedig ar barch at ei gilydd a dealltwriaeth well o rolau a chyfrifoldebau ei gilydd.

"Mae'r cynllun newydd hwn yn ffurfioli partneriaeth fwy clos a chydgysylltiedig a fydd yn helpu i wella'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu a'u cynllunio."

 

Dywedodd Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd):

“Mae llywodraeth leol yn haen hanfodol o lywodraeth sy’n pontio cymunedau lleol a pholisïau cenedlaethol. Rydyn ni am gael perthynas adeiladol â Llywodraeth Cymru sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth well o rolau ein gilydd fel partneriaid cyfartal sy’n llywodraethu’r wlad, ac ar barch tuag at ein gilydd.”

“Rwyf eisoes wedi nodi fy mod yn gwerthfawrogi dull adeiladol, cynhwysol a rhagweithiol Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, yn benodol wrth weithio gyda llywodraeth leol. O dan y Cynllun Llywodraeth Leol newydd, rwy’n edrych ymlaen at weld yr un dull ar waith ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau y gallwn gyflawni dymuniad y ddwy ochr i gydweithio’n agosach fel partneriaid cyfartal er budd pobl Cymru.”

 

Dywedodd Cadeirydd newydd Un Llais Cymru, y Cynghorydd Mike Cuddy:

"Rydyn ni'n croesawu'r Cynllun Llywodraeth Leol diweddaraf ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio'n agosach gyda Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Awdurdodau Unedol a phartneriaid yn y gwasanaethau cyhoeddus wrth weithredu'r Cynllun."

Ychwanegodd: "Cynghorau Tref a Chymuned yw haen fwyaf lleol ein democratiaeth. Maen nhw'n debygol o chwarae rôl a fydd yn rhan annatod gynyddol o'r ffordd y mae cymunedau Cymru yn gweithio a bydd disgwyl iddyn nhw ysgwyddo mwy o gyfrifoldebau dros y blynyddoedd nesaf. Bydd y Cynllun Llywodraeth Leol diweddaraf yn caniatáu mwy o gydweithio ac yn annog perthynas well ymysg y gwasanaethau cyhoeddus, a bydd hefyd yn arwain at wasanaethau cynaliadwy i'r dyfodol ar draws cymunedau Cymru."

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30