Swyddog Polisi (Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat)

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 21 Awst 2022

Dyddiad y Cyfweliad:      Gwener 16 Medi 2022


Gradd/Cyflog:        Gradd 5 (SCP 33-41) (£37,568 - £45,648)*

(*Mae cynnydd ymylol i ymgeiswyr sy’n dymuno cymryd secondiad i ddiogelu eu cyflog presennol – hyd at £47,665)

Contract:                Llawn Amser, Cyfnod Penodol to 30 Medi 2023

Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:   Ydi.

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Bydd y deiliad swydd yn gweithio gydag awdurdodau lleol ledled Cymru, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid ehangach i ddatblygu cynigion polisi ar gyfer diwygio rhaglen trwyddedu tacsi/ PHV.Mae’r gwaith wedi bod yn mynd rhagddo ers peth amser a rhagwelir y byddant yn cael eu hymgynghori yn fuan.  Bydd gofyn i’r deiliad y swydd helpu gyda’r ymgynghoriad - gan ymgysylltu â rhanddeiliaid, casglu safbwyntiau a gwneud argymhellion a yw’r cynigion angen eu haddasu/ newid o ganlyniad i’r safbwyntiau sydd wedi eu datgan.  Bydd gan y deiliad swydd rôl allweddol i chwarae i newid y cynigion i gyfarwyddiadau ar gyfer cyfreithwyr ddechrau drafftio Bil ddeddfwriaethol a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Senedd. Bydd gan y deiliad swydd rôl allweddol i chwarae i helpu yn nhrosglwyddo i EV yn y fflyd tacsi/ PHV drwy benderfynu ar yr angen ac i helpu i ddylunio unrhyw cymhelliant i helpu hwyluso’r newid gyda’r diwydiant i gasglu tystiolaeth i gefnogi’r cynigion. 


Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Simon Wilkinson, Swyddog Polisi Gwasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen ar 0779 386 7197.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 21 Awst 2022 i: recruitment@wlga.gov.uk

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol drwy Microsoft Teams naill Dydd Gwener 16 Medi 2022.              

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30