Swyddog Polisi (Iechyd yr Amgylchedd Cymru)

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 21 Awst 2022

Dyddiad y Cyfweliad:      Gwener 23 Medi 2022


Gradd/Cyflog:        Gradd 5 (SCP 33-41) (£37,568 - £45,648)

Contract:                Llawn Amser – Parhaol

Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:   Ydi.

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Dyma gyfle cyffrous a heriol i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd, sy’n hanfodol i arddangos ymrwymiad ac effaith gadarnhaol y gwasanaeth hwn ar ein cymunedau.

Mae hon yn swydd lawn amser a pharhaol, ac rydym ni’n chwilio am ymgeisydd eithriadol a fydd yn gweithio gyda grŵp Iechyd yr Amgylchedd Cymru (corff sy’n cynrychioli Uwch-Reolwyr Iechyd yr Amgylchedd pob awdurdod lleol yng Nghymru). Mae’r grŵp hwn yn gweithio’n strategol i ddylanwadu ar bolisïau ac arfer orau mewn perthynas ag iechyd y cyhoedd a lles cymunedau. Cyflawnir hyn drwy ddarparu un llais ar gyfer safonau Iechyd yr Amgylchedd a galluogi gweithgarwch a wneir gan awdurdodau lleol, eu hasiantau, eu contractwyr a’u partneriaid.

Mae hon yn rôl genedlaethol a bydd angen teithio ar hyd a lled Cymru yn rheolaidd i ymgysylltu â chydweithio ag ystod o fudd-ddeiliaid, yn cynnwys Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd, Llywodraeth Cymru, CLlLC, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd, Swyddfa Safonau a Diogelwch Cynnyrch, yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Gyfarwyddiaeth Iechyd a Diogelwch, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Safonau Masnach Cymru a grwpiau defnyddwyr er mwyn hyrwyddo rhaglenni iechyd y cyhoedd newydd.

Bydd deiliad y swydd yn bwynt cyswllt i gydlynu a chynorthwyo gydag ymatebion ymgynghori perthnasol a cheisiadau am wybodaeth gan sefydliadau budd-ddeiliaid allweddol.


Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Simon Wilkinson, Swyddog Polisi Gwasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen ar 0779 386 7197.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 21 Awst 2022 i: recruitment@wlga.gov.uk

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol drwy Microsoft Teams naill Dydd Gwener 23 Medi 2022.              

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30