Swyddog Polisi - Datblygu a Chynllunio Economaidd

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 27 Tachwedd 2022

Dyddiad y Cyfweliad:      Dydd Llun 5 / Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022


Gradd/Cyflog:        Graddfa 5 – SCP 33 – 41 (£39,493.00 - £47,573.00)

Tymor:                  Llawn Amser – Parhaol


Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydy

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydy. Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Bydd y Swyddog Cynllunio yn arwain ar faterion Cynllunio ar gyfer CLlLC gan adrodd i’r Cyfarwyddwr, yn ogystal â chefnogi’r Rheolwr Tîm, Ewrop ac Adfywio ar faterion yn ymwneud â datblygu economaidd ac adfywio. Mae’r galw yn y meysydd gwasanaeth hyn, a gweithio gyda chynghorau a Llywodraeth Cymru, wedi cynyddu o ganlyniad i:

  • Bolisïau a rheoliadau yn effeithio ar gynllunio a datblygu (e.e. TAN 15; rheoli maetholynnau).
  • Bargeinion Dinesig a Thwf yn cael eu datblygu ym mhob un o bedwar rhanbarth Cymru.
  • Ffurfio Cydbwyllgorau Corfforedig ar lefel ranbarthol (yn cynnwys cyfrifoldebau dros Gynlluniau Datblygu Strategol a Llesiant Economaidd).
  • Mwy o gysylltu gyda Llywodraeth y DU ynghylch ei bolisïau Ffyniant Bro a ffrydiau ariannu.

Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy ar 07747 483761.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 27 Tachwedd 2022 i:  recruitment@wlga.gov.uk

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol drwy naill Dydd Llun 5 /  Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022.                

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30