Mesur perfformiad awdurdodau lleol

Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi canllawiau Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2019-20.

Mae’r set ddata hon wedi cael ei datblygu gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dan arweiniad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), mewn ymgynghoriaeth ag awdurdodau lleol, ac mae’n ceisio cynnig trosolwg eglur a syml o berfformiad llywodraeth leol.

Mae’r canllawiau yn cynnwys diffiniadau manwl ar gyfer pob mesur, gan gynnwys canllawiau cynhwysfawr am y mesurau hynny y byddwn yn casglu’n uniongyrchol gan awdurdodau lleol. Rydym hefyd wedi cynnwys gwybodaeth ar sut y gall pob un o’r PAMs yn helpu awdurdodau lleol i ddangos sut maent yn cyfrannu at y saith nod llesiant.

Mae’r dangosyddion gwladol a’r dulliau mesur ar gael trwy wefan Fy Nghyngor Lleol lle gall y cyhoedd, y cynghorwyr, y swyddogion a’r partneriaid weld a chymharu gwaith amryw gynghorau dros amser.

Tra defnyddir y PAMs benodol at ddibenion atebolrwydd cyhoeddus, rhain a data arall yw defnyddio meincnodi clybiau, sy'n ymdrin â gwasanaethau oddi wrth gynllunio gwasanaethau i blant, yn cael ei redeg gan reolwyr gwasanaeth i helpu i reoli a gyrru gwelliannau yn eu gwasanaethau. Canolfan Meincnodi Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru sy’n cydlynu’r clybiau ar y we.


Dolenni:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30