Adroddiad am gadernid ariannol y cynghorau lleol

Dydd Iau, 18 Awst 2016

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am waith y cynghorau lleol i gryfhau eu cadernid ariannol yn ystod cyfnodau anodd. 

Mae’r adroddiad, ‘Cadernid ariannol awdurdodau lleol Cymru’, yn dweud y bydd llai a llai o arian ar gael i’r cynghorau lleol ac y dylen nhw gynllunio yn ôl tyb y bydd cyllidebau’n crebachu.

Wrth gloriannu cadernid ariannol y cynghorau lleol, mae’r adroddiad yn datgan bod eu prosesau cynllunio ariannol yn gryfach er y bydd yn fwyfwy anodd cadw at gyllidebau yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni.

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd a Llefarydd Ariannol:

“Rydyn ni’n croesawu’r adroddiad yma sy’n cydnabod bod y cynllunio ariannol yn well mewn sefyllfa lle mae’r arian i gynghorau lleol wedi crebachu o ryw ddwy ran o bump dros y blynyddoedd diwethaf hyn.”

“Mae peth ansicrwydd o hyd.  O ganlyniad i effeithiau parhaus llymdra a goblygiadau aneglur y penderfyniad i adael Undeb Ewrop, rhaid i bob cyngor lleol ymdopi â chryn dipyn o ansicrwydd ariannol ac ymaddasu yn ôl yr angen.”

“Mae daliannau’r cynghorau lleol yn enghraifft dda o’r modd y dylen nhw barhau i gynllunio ar gyfer y dyfodol.  Dim ond un waith y bydd modd gwario’r arian sydd wrth gefn.  Mae Sefydliad Breiniol Arian a Chyfrifeg y Wlad wedi pwysleisio bod lefelau arian o’r fath yn adlewyrchu llwyddiant y cynghorau lleol ynglŷn â chynllunio ar gyfer nifer o flynyddoedd i ddod.”

“Rhaid i’r cynghorau lleol barhau i chwilio am ragor fyth o gysondeb yn eu ffordd o drin a thrafod arian, a byddwn ni’n parhau i gydweithio â’n haelodau, arbenigwyr ariannol a Llywodraeth Cymru i newid trefn ariannu’r cynghorau er gwell.  Un peth hanfodol o ran y diwygio fydd fframwaith ariannol gwladol ar gyfer cyfnod hirach.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30