CLILC

 

Lleddfu poen yn rhan is y cefn NERS

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol yn rhoi cyfle i gleifion gymryd rhan mewn rhaglen ymarfer gymeradwy fydd yn eu helpu i symud yn haws a lleddfu poen yn rhan is eu cefn dan ofal hyfforddwyr arbenigol ym maes gofalu am y cefn.

Mae’r cynllun:

 • yn defnyddio arferion gorau’r DG ac yn gweithredu yn ôl safonau gwladol
 • ar gyfer cleifion mae meddyg teulu wedi’u trin am boen cymedrol yng nghanol y cefn a/neu gleifion mae'u cyflyrau’n fwy cymhleth sydd wedi’u hatgyfeirio ar ôl ffisiotherapi

Mae Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Ffitrwydd Cymru, Cymdeithas Freiniol y Ffisiotherapyddion, yr awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r byrddau iechyd lleol yn ymwneud â’r cynllun.


Prif nodau’r cynllun:

 1. Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion fel y gallan nhw gymryd rhan mewn rhaglen ymarfer i leddfu poen yn rhan is y cefn
 2. Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion fel y gallan nhw ymarfer yn annibynnol wedyn
 3. Cynnig rhaglen ymarfer ddiogel ac effeithiol sy’n addas i anghenion y cleifion
 4. Gwella’r cleifion o ran cryfder a’r gallu i sefyll a symud yn dda
 5. Gwella gallu’r cleifion o ran gweithredu yn y byd
 6. Cynyddu hyder y cleifion
 7. Gwella pob claf o ran iechyd ei feddwl a’i les
 8. Lleddfu’r ynysu cymdeithasol ymhlith cleifion
 9. Cryfhau tuedd cleifion i gydio mewn gweithgareddau corfforol dros y tymor hir

Safonau ansawdd:

 • Mae’r cynllun yn defnyddio’r arferion gorau ac yn cyd-fynd â’r canllawiau gwladol presennol
 • Mae gan bob hyfforddwr sy’n ymwneud â’r cynllun Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (Lefel 3) yn ogystal â chymhwyster yn unol â safon alwedigaethol D449 (gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio) a chymhwyster lefel 4 ‘Hyfforddwr Gofalu am y Cefn’ mae mudiad Skills Active yn ei gydnabod. Ar ben hynny, maen nhw i gyd wedi bod mewn gweithdy ychwanegol am gynnal dosbarthiadau ymarfer asgwrn y cefn
 • Mae pob hyfforddwr wedi’i yswirio’n briodol a’i gofrestru’n arbenigwr ymarfer

Mae rhagor o wybodaeth gan: Jeannie Wyatt Williams

https://www.wlga.cymru/ners-low-back-pain-intervention