Swyddog Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol

Graddfa 4 (SCP 30– 35) (£33,782 - £38,890)

Dyddiad Cau: Dydd Llun 20 Medi 2021 (12:00pm)


Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydi                                   Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.


Ynglŷn â’r Swydd

Ariennir y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi darpariaeth cynllun gweithredu strategol awtistiaeth cenedlaethol a Chod Ymarfer Awtistiaeth.   Mae gan y tîm bump o brif feysydd gwaith – codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth; datblygu a darparu adnoddau; hyfforddiant, trosolwg o'r Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig ac ymgysylltu â budd-ddeiliaid. Mae’r Tîm yn gweithio’n agos gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, cydweithwyr gwasanaethau cyhoeddus a chymuned awtistiaeth i ddatblygu agenda awtistiaeth ledled Cymru.

Prif ddiben y rôl fydd gweithio gydag Arweinwyr Awtistiaeth Cenedlaethol i gynorthwyo i weithredu Cod Ymarfer Awtistiaeth sy'n rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru a Deddf y GIG. Wedi’i chynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r swydd hon yn rhan o dîm cefnogi a datblygu integredig unigryw. Bydd y rôl yn cynorthwyo Arweinwyr Awtistiaeth Cenedlaethol i gefnogi Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu isadeiledd i gyflawni eu cynlluniau darparu lleol ar gyfer awtistiaeth. Bydd deiliad y swydd yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer ystod eang o fudd-ddeiliaid ar lefel genedlaethol ac yn cydlynu gwybodaeth rhwng y rhanbarthau a'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol, ac yn darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar ofynion statudol y Cod Ymarfer. Mae hyn yn cynnwys datblygu'r gweithlu, a bydd disgwyl iddynt weithio’n agos gyda’r Awdurdod Lleol, Gwasanaethau Cymdeithasol, ac arweinwyr Gweithlu Iechyd ledled Cymru.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn hyrwyddo a rhannu adnoddau Awtistiaeth Cymru ar draws Cymru ac ymgysylltu a chefnogi arweinwyr Awtistiaeth lleol a grwpiau budd-ddeiliaid lleol. Bydd gan ddeiliad y swydd rôl allweddol o sicrhau bod llais pobl awtistig yn rhan allweddol o’r gwaith.

Bydd y rôl yn rheoli ystod o berthnasau a gohebiaethau i danategu gweithrediad y Cod a hyrwyddo’r agenda integreiddio.

Mae’r rôl yn cynnwys ymgysylltu gydag uwch weithwyr proffesiynol ar draws y Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol, sefydliadau gwirfoddol, pobl gydag awtistiaeth a rhieni / gofalwyr a bydd ganddynt rôl mewn cyfathrebu a rhannu gwybodaeth ar draws y grwpiau hyn.

Bydd y rôl yn cyfrannu at reolaeth tîm drwy reoli llwyth gwaith y Swyddog Gweinyddol.


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30