Fy Nghyngor Lleol

Mae gwefan Fy Nghyngor Lleol yn galluogi pobl i weld gwybodaeth am faint mae pob cyngor wedi’i gyflawni yn ogystal â darllen adroddiadau’r cyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio. Dyma ddolen â’r wefan.

Mae’r wefan yn un y gall pobl ei defnyddio braidd yn hawdd ac mae o gymorth mawr i gynghorwyr, swyddogion a phartneriaid, hefyd.

Mae modd defnyddio’r wefan i gymharu gwaith cynghorau mewn meysydd penodol yn ogystal â gweld pa mor dda mae pob cyngor wedi gweithio dros ryw gyfnod.

Mae’r wefan yn defnyddio amryw ddangosyddion bob blwyddyn – y Dangosyddion Strategol Gwladol, sydd wedi’u llunio gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â Dulliau Mesur Atebolrwydd Cyhoeddus, sydd wedi’u pennu ym maes llywodraeth leol. Fydd dim gofyn statudol i ddefnyddio dangosyddion gwladol ar ôl 2016-17, ond mae’r cynghorau wedi cytuno i hel ystadegau ar eu cyfer o’u gwirfodd.

Bob mis Medi, diweddarir gwybodaeth am waith y cynghorau lleol dros y flwyddyn ariannol flaenorol (Ebrill–Mawrth) ond diweddarir adroddiadau gan arolygwyr, archwilwyr a rheoleiddwyr allanol yn amlach.

Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru sy’n cynnal y wefan ar ran WLGA. Mae’n cynnal gwefan gyffelyb ar gyfer Gwasanaeth Gwella COSLA yn yr Alban, hefyd. Dyma wefan yr Alban.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30