Llywodraeth leol yn dechrau trafod y setliad yn dilyn Brexit

Dydd Llun, 05 Medi 2016

Mae dirprwyaeth o WLGA ym Mrwsel yr wythnos hon i helpu i sicrhau bod llywodraeth leol yn cadw ei llais cryf yng nghyd-drafodaethau’r dyfodol i siapio perthynas Cymru ag Ewrop.

Deng wythnos yn unig ar ôl pleidlais y Deyrnas Unedig i ymadael, bydd y ddirprwyaeth yn trafod â sefydliadau a phartneriaid blaenllaw'r Undeb Ewropeaidd a’r DU fel cam cyntaf helpu i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl i gymunedau Cymru o berthynas newydd Cymru â’r Undeb.

Ymhlith trafodaethau ynghylch pa olwg fydd ar ymadawiad y DU o’r Undeb, adeg yr ymweliad hwn mae cynghorau yn ceisio sicrhau bod prosiectau presennol ac sydd yn yr arfaeth sy’n cael eu hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i gyflawni buddion a chanlyniadau pendant i gymunedau ledled Cymru.

Mae’r WLGA yn gweithio ar y cyd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru i hwyluso prosiectau’r Undeb sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd, a chydgysylltu â phob un o 22 awdurdod lleol yng Nghymru i nodi prosiectau pellach sy’n barod am fuddsoddiad ac y mae modd eu gweithredu ar fyrder.

Wrth sôn am ei ymweliad cyntaf fel Llefarydd newydd WLGA dros Faterion Ewropeaidd, dywedodd y Cyng Phil Bale (Caerdydd):

“Mae’n hanfodol bwysig ein bod ni’n sicrhau bod llais cynghorau Cymru a’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu yn rhan gynhenid o drafodaethau Brexit, ac mae’n hymweliad ni yr wythnos hon yn rhan bwysig o gyfranogiad llywodraeth leol yn y broses hon.

“Bydd ymadael â’r Undeb yn effeithio’n fawr iawn ar gynghorau lleol.  Bydd yn effeithio ar y cyfreithiau sy’n sail i sut rydym ni’n gweithio a sut rydym ni’n darparu gwasanaethau i gymunedau yng Nghymru, yn ogystal â newid yn llwyr sut mae llawer o’n prosiectau buddsoddi ac adfywio mawr yn cael eu hariannu.  Mae’n rhaid i ni sicrhau bod ein cymunedau’n cael bargen deg fel rhan o’r broses gyd-drafod.”

Ychwanegodd y Cyng Ronnie Hughes, Dirprwy Lefarydd WLGA dros Faterion Ewropeaidd:

“Ar y tymor byr i ganolig y mae ein ffocws ni nawr, pan fydd WLGA yn parhau i weithio  ar ran pob cyngor yng Nghymru i sicrhau cymaint â phosibl o arian yr Undeb Ewropeaidd i Gymru yn y blynyddoedd cyn unrhyw ymadael ffurfiol.

"Mae’n hanfodol bwysig y gwnawn beth allwn ni i greu’r cysylltiadau hanfodol y bydd eu hangen ar gynghorau lleol, a Chymru gyfan, er mwyn sicrhau dyfodol llwyddiannus tu allan i’r Undeb.”

Y Cyng Bale yw cynrychiolydd WLGA ar Grŵp Ymgynghorol UE Prif Weinidog Cymru, a gyhoeddwyd yn swyddogol ar 9 Awst.  Tasg y grŵp yw gwneud yn siŵr y gall Cymru sicrhau’r canlyniad gorau posibl yn y cyd-drafodaethau sydd ar ddod a bydd y grŵp yn cyfarfod ar ddiwedd Medi.

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30