Pennaeth Dros Dro’r Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel

yn cael ei chynnig fel cyfle am secondiad am hyd at 12 mis

Dyddiad Cau: 09:00 - Dydd Llun 26 Medi 2022            

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Llun 3 Hydref 2022


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain tîm y Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel, sy’n cynnwys Rheolwr Datblygu’r Rhwydwaith a Busnes, Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau a Swyddog Cefnogi Busnes. Mae’r swydd yn cael ei chynnal a’i rheoli gan CLlLC ar ran partneriaid arweiniol Llywodraeth Leol a phlismona Cymru, ac mewn cydweithrediad â phartneriaid allweddol eraill i sicrhau cymunedau mwy diogel. 

Rydym yn chwilio am arweinydd neu ymarferydd diogelwch cymunedol profiadol a brwdfrydig sy’n chwilio am her newydd ac sy’n awyddus i gael cyfle i ddatblygu Diogelwch Cymunedol ar lefel genedlaethol, gan weithio gyda a dylanwadu ar Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol ac asiantaethau partner i wneud gwelliannau parhaus a sicrhau mwy o gydweithio i gael gwell canlyniadau i gymunedau ledled Cymru.   


Gradd/Cyflog: Graddfa 7 SCP 50 – 52 (£52,506 to £60,397)

Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:   Ydi.

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.


Hanes

Cafodd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, pob un i gael ei arwain gan yr Awdurdod Lleol a’r Heddlu Lleol ac yn cynnwys asiantaethau partner a’r gymuned leol, eu sefydlu fel gofyniad statudol o dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Mae ganddynt hanes cadarnhaol o ddatrys problemau ac ymyrryd yn gynnar i atal niwed a lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Yn ystod y degawd diwethaf, pan wnaed toriadau eithafol i adnoddau Cynghorau a’r Heddlu, gwelwyd llawer o waith y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn gwanhau, gan arwain at fenter Weinidogol gan Lywodraeth Cymru i adfywio Diogelwch Cymunedol yng Nghymru. Yn dilyn hyn, bu i CLlLC a Phlismona Cymru – oedd yn cynrychioli’r partneriaid lleol arweiniol – sefydlu Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru, gan wahodd partneriaid perthnasol eraill i ymuno â’r Bwrdd.  Y prif ddatblygiad oedd y gwaith i ddatblygu Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. 

Mae’r Pennaeth Gwasanaeth wedi’i atal rhag parhau yn y rôl oherwydd amgylchiadau personol ond mae’n gadael tîm llwyddiannus a llawn cymhelliant, Bwrdd o bartneriaid ymroddgar a Rhwydwaith i Gymru sydd ar fin cael ei lansio’n genedlaethol. Dyna pam rydym ni’n chwilio am arweinydd llawn cymhelliant i fanteisio ar y cyfle a pharhau i ddatblygu’r Rhwydwaith wrth fraenaru’r tir i ni wneud penodiad parhaol.

Cafwyd cymorth ariannol i sefydlu’r Rhwydwaith gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r ddau bartner arweiniol (yr Heddlu yng Nghymru a CLlLC) a dangoswyd brwdfrydedd gan y partneriaid allweddol eraill a gan ymarferwyr diogelwch cymunedol ymysg Llywodraeth Leol a Phlismona. 

Gwnaed cynnydd nodedig wrth ddatblygu’r Rhwydwaith ac wrth ddarparu arweinyddiaeth strategol ar draws Cymru, ac rydym bellach yn chwilio am arweinydd tîm ysbrydoledig dros dro i gynnal a pharhau’r fenter arloesol hon yn y dyfodol agos.


Gwybodaeth am Fwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Yn bennaf, bydd y swydd yn cefnogi a datblygu gwaith y Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, gan gefnogi a galluogi’r Bwrdd i ddarparu arweinyddiaeth, trosolwg a chyfeiriad i waith cymunedau mwy diogel ledled Cymru.   Fe sefydlwyd y Bwrdd gan lywodraeth leol a chyrff plismona yng Nghymru, yn cynnwys partneriaid eraill, gyda’r nod o ddarparu arweinyddiaeth effeithiol ar y cyd yn gymorth i weithio mewn partneriaeth yn lleol i gefnogi cymunedau diogel, cryf a mwy hyderus.

Bydd y Bwrdd yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ar y cyd er mwyn ymdrin a mynd i’r afael â materion diogelwch cymunedol, gan gynnwys adnabod blaenoriaethau newydd i weithredu arnynt gan sicrhau bod isadeiledd cefnogol ar waith ar gyfer polisi, ymarfer a phartneriaeth i alluogi cyflawni’n llwyddiannus, yn lleol a rhanbarthol fel sy’n briodol.   Fe fydd hefyd yn hyrwyddo dull cydlynol yn genedlaethol a lleol ynghlwm â mentrau a phrosiectau fel yr Uned Atal Trais, Hwb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac Ymyrryd yn Gynnar gyda’n Gilydd, er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd dulliau atal ac ymyrryd yn gynnar a sicrhau eu bod yn cael eu sefydlu’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yng Nghymru.


Ynglŷn â Phlismona yng Nghymru

Mae plismona yng Nghymru - y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r pedwar Prif Gomisiynydd sy'n gweithio fel tîm - wedi ymuno â Llywodraeth Leol i roi arweiniad gyda phartneriaid eraill i adfywio a hyrwyddo Diogelwch Cymunedol yng Nghymru. Maen nhw wedi ymrwymo i un o brif egwyddorion sylfaenol plismona - pan sefydlodd Syr Robert Peel Wasanaeth yr Heddlu yn Llundain, pwysleisiodd mai "cyfrifoldeb cyntaf yr Heddlu yw atal trosedd" a dyma'r egwyddor graidd sy'n cael ei dilyn gan Blismona yng Nghymru, gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill gan gynnwys y Gwasanaeth Tân a chymunedau lleol a sefydliadau gwirfoddol.  Rhoddwyd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ar waith gan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a nododd yr Heddlu Lleol a'r Awdurdod Lleol fel y partneriaid allweddol wrth wireddu Diogelwch Cymunedol yn seiliedig ar ddadansoddiad gofalus o faterion lleol a dull wedi'i dargedu at atal a lleihau trosedd a niwed.


I gael trafodaeth gychwynnol am y rôl a'r sefydliad, cysylltwch â Naomi Alleyne, Dirprwy Brif Weithredwr & Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai on 07770958639.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV gan gynnwys tystlythyrau a llythyr eglurhaol i gefnogi'ch cais erbyn y dyddiad cau, sef 09:00 - Dydd Llun 26 Medi 2022.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30