Ein Nod

Hybu hunanwella a gwella mae’r sector yn ei arwain

Ar y cyfan, mae gwasanaethau’r cynghorau lleol yn gwella. Mae’r data perthnasol yn dangos bod cynnydd bob blwyddyn ym mhob gwasanaeth o bwys. Ar ben hynny, mae’r gwahaniaeth rhwng y cynghorau gorau a gwaethaf yn llai.

All cynghorau ddim gorffwys ar eu bri, fodd bynnag. Er bod cynnydd cyffredinol, mae nifer o gynghorau wedi wynebu anawsterau sylweddol o ran llywodraethu neu gynnig gwasanaethau, a bu angen cymorth allanol i’w helpu i gywiro hynny.

Mae’r cynghorau’n wynebu anawsterau sylweddol o hyd. Er bod mwy a mwy o alw am eu gwasanaethau, mae llymder yn effeithio ar argaeledd ac ansawdd y gwasanaethau hynny. Hoffai Llywodraeth Cymru a’r cynghorau wella’r sefyllfa ond rhaid wynebu’r ffaith y bydd angen blaenoriaethu rhai gwasanaethau ar draul eraill.

Mae WLGA o blaid galluogi cynghorau lleol i’w gwella eu hunain gyda chymorth llywodraeth y wlad. Byddan nhw’n gyfrifol am bennu eu blaenoriaethau eu hunain o ran gwella, yn ogystal a nodi a lleddfu peryglon a meini tramgwydd a rheoli cyflawniad gwasanaethau. Mae WLGA wedi bod wrth wraidd proses llunio a hwyluso’r dull lleol hwnnw dros y degawd diwethaf.

Mae’r dull wedi llwyddo, ar y cyfan. I’w ddefnyddio, fe fydd angen arweiniad gwleidyddol a phroffesiynol da, llywodraethu corfforaethol effeithiol, trefniadau da ar gyfer rheoli cyflawniad a pharodrwydd i fod yn onest ac yn agored trwy hunanasesu a chraffu cadarn. Pan fo un o’r nodweddion hynny’n arwynebol neu’n wan, fodd bynnag, mae perygl na fydd y llywodraethu, y cyflawni na’r cyrhaeddiad yn dda. Felly, mae cymorth allanol ar gael trwy adolygu y bydd cymheiriaid yn ei arwain yn ogystal â threfn archwilio, arolygu a rheoleiddio Prif Archwilydd Cymru.

Mae WLGA a Data Cymru yn cydweithio’n agos â’r awdurdodau lleol ynglŷn a llunio, diweddaru a chyflwyno gwybodaeth am yr hyn sydd wedi’i gyflawni. Bydd yr awdurdodau lleol yn cyhoeddi adroddiadau am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni bob blwyddyn ac mae’r wybodaeth honno ar gael i bawb ar wefan ‘Fy Nghyngor Lleol’ i helpu pobl i ddeall y maes hwn a chydio ynddo.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30