Pennaeth Darparu Ystwyth

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 4 Medi 2022

Dyddiad y Cyfweliad:      21, 22 neu 23 Medi 2022


Gradd/Cyflog:        Graddfa 7 SCP 50 – 55 (£52,506 to £72,234)

Contract:                Llawn Amser – Parhaol

Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:   Ydi.

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Mae’r swydd hon yn cefnogi gwaith Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol, i wella sgiliau, gwasanaethau a mynediad at gynhyrchion digidol ledled Cymru. Mae tîm digidol Llywodraeth Leol Cymru o fewn Cymdeithasol Llywodraeth Leol Cymru, yn dîm sy’n tyfu ac sydd yng nghanol diwygio gwasanaethau cyhoeddus. Ein pwrpas yw helpu a chefnogi cynghorau i ddarparu’r gwasanaethau digidol gorau, i fod yn arloesol, a helpu i sicrhau bod gwasanaethau yn gynhwysol.

Gweithio'n agos gyda'r Prif Swyddog Digidol, arweinwyr digidol a thechnegol ar draws llywodraeth leol ac iechyd yng Nghymru a'r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol er mwyn sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol ar ran llywodraeth leol.  Byddwch yn gweithio gydag arweinwyr digidol, prif weithredwyr ac arweinwyr cynghorau, byddwch yn gweithio gyda Gweinidogion ac arweinwyr digidol ar draws Llywodraeth Cymru, y GIG a chyrff partner eraill.  

Bydd y Pennaeth Darparu Ystwyth, yn rheoli tîm ystwyth bach, amlddisgyblaeth i helpu i nodi, deall a blaenoriaethu gwella gwasanaethau i'n dinasyddion.   Bydd deiliad y swydd yn ceisio cydlynu a datblygu cymuned o ymarferwyr digidol, data a thechnegol y cyngor i fanteisio ar gapasiti, arbenigedd a rhannu dysgu, er mwyn cyfrannu a chefnogi darparu gwasanaethau gwell i ddinasyddion a chyflawni ar yr agenda gwella ehangach. 

Byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol ar y rhaglen trawsnewid digidol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru, gan gefnogi llywodraeth leol i feithrin capasiti a’r gallu i ddatblygu technoleg arloesol a dulliau gweithredu dan arweiniad data i ddarparu gwasanaethau ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Byddwch yn helpu i reoli Cronfa Trawsnewid Digidol peilot gwerth £1m Llywodraeth Cymru sydd ar gael i fanteisio ac adnabod y cyfleoedd i ddatblygu trawsnewid digidol llywodraeth leol yng Nghymru.


Gwnewch gais Rŵan!

I gael trafodaeth gychwynnol am y rôl a'r sefydliad, cysylltwch â Sam Hall, Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol ar 07801412671.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV gan gynnwys tystlythyrau a llythyr eglurhaol i gefnogi'ch cais erbyn y dyddiad cau, sef Dydd Sul 4 Medi 2022, at:

recruitment@wlga.gov.uk

Awgrymir eich bod yn eich CV yn cynnwys manylion eich cyflogwr presennol gan gynnwys swydd, dyddiad penodi, gradd a chyflog cyfredol a'r hysbysiad sydd ei angen.

Ni ddylai eich llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy ochr A4. Mae angen i'ch llythyr gynnwys y canlynol:

  • Nodwch y swydd y gwnaed cais amdani a nodwch a ydych yn dymuno cael eich penodi'n gyflogai neu ar secondiad.
  • Rhowch dystiolaeth a'r priodoleddau y byddech yn eu cyflwyno i'r swydd pe baech yn cael eich penodi, gan ddefnyddio manyleb y person i lywio eich ymateb.

Ar ôl derbyn eich llythyr a'ch CV, anfonir ffurflen fonitro fer atoch i'n helpu gyda rhywfaint o wybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais.

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad drwy Microsoft Teams ar 21, 22 neu 23 Medi 2022.

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30