Rheolwr Cyllid

Dyddiad Cau:                   Dydd Sul 27 Tachwedd 2022

Dyddiad y Cyfweliad:      Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022


Gradd/Cyflog:        Graddfa 5 SCP 33 – 41 (£39,493 - £47,573)

Tymor:                   Cytundeb cyfnod penodol am 2 flynedd


Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydy

Cymraeg yn hanfodol: Nac ydy. Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Mae swydd y Rheolwr Cyllid yn rôl ddeuol bwysig o fewn CLlLC, gan weithio gydag awdurdodau lleol ar amryw o faterion yn ymwneud â chyllid, a goruchwylio materion ariannol corfforaethol y Gymdeithas.  Mae gan raglen lywodraethu Llywodraeth Cymru oblygiadau arwyddocaol i gyllid llywodraeth leol.  Bydd hyn yn gosod heriau sylweddol mewn cyd-destun wedi’i ddatganoli ac mae llywodraeth leol yn debygol o wynebu pwysau sylweddol ar wariant. Bydd angen i CLlLC weithio’n agos gyda chymuned ariannol llywodraeth leol i gynnig y cyngor gorau am ein strategaeth ariannu dros y 3 i 4 blynedd nesaf.  Yn y rôl bydd hefyd angen i ddeilydd y swydd oruchwylio cyllid corfforaethol CLlLC ei hun.  Mae cyllideb gwerth £30 miliwn CLlLC yn ariannu’r blaenoriaethau a bennir gan Fwrdd Gweithredol CLlLC.  Mae’n sefydliad bychan ond cymhleth gyda thros 20 o dimau’n cael eu hariannu’n allanol ac mae cadw gafael ariannol corfforaethol ar hyn yn un rhan allweddol o’r swydd.  Bydd deilydd y swydd yn cydlynu a pharatoi papurau ar gyfer Pwyllgor Archwilio CLlLC. 

Pwrpas y swydd hon yw:

  • bod yn un o’r prif gysylltiadau ar gyfer awdurdodau lleol ar yr holl faterion sy’n ymwneud â chyllid llywodraeth leol a darparu cyngor, briffiau ac adroddiadau i aelodau etholedig, yn bennaf ar gyfer y rheiny sydd ar Fwrdd Gweithredol CLlLC a Chyngor CLlLC, a gweithredu fel cyswllt strategol rhwng rhwydweithiau swyddogion fel Cymdeithas Trysoryddion Cymru.
  • cefnogi awdurdodau lleol i gryfhau’r ffordd maen nhw’n ymdrin â chynllunio ariannol tymor canolig.
  • cefnogi awdurdodau lleol i reoli newidiadau mewn dulliau ariannu a ffrydiau ariannu newydd megis yr ardoll ymwelwyr.
  • cefnogi a galluogi awdurdodau i baratoi ar gyfer newidiadau - siapio polisïau gyda llywodraethau ar lefel Cymru (a’r DU), a chyn belled ag y bo’n ymarferol, cymryd camau cadarnhaol i liniaru unrhyw effeithiau negyddol.
  • arwain ar waith paratoi cyllideb CLlLC a gweithio gyda’r Tîm Rheoli Strategol a’r tîm cyllid i sicrhau bod blaenoriaethau’n cael eu hariannu a bod rheolaeth ac atebolrwydd ariannol yn hollbwysig mewn sefydliad cymhleth.

Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau ar 07979 018007.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 27 Tachwedd 2022 i: recruitment@wlga.gov.uk 

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol drwy naill Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022.                

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30