Dyraniad terfynol llywodraeth leol

Dydd Mercher, 21 Rhagfyr 2016

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dyraniad terfynol llywodraeth leol ar gyfer 2017-18 gan gadarnhau’r manylion a gyhoeddodd fis Hydref diwethaf. Rydyn ni’n croesawu’r ffaith ei bod yn dechrau mynd i’r afael â rhai pwysau roedd WLGA wedi’u nodi o ran gwariant ataliol. Dyma fater parhaus ac mae angen trafodaeth ledled y wlad am ariannu gofal cymdeithasol a gwasanaethau eraill yn ein cymunedau yng ngoleuni canfyddiadau adroddiad Sefydliad yr Iechyd y bydd ein costau wedi dyblu erbyn 2030.

Meddai’r Cyng. Anthony Hunt (Tor-faen), Dirprwy Lefarydd Ariannol WLGA:

"Rydyn ni’n croesawu’r dyraniad terfynol sydd wedi’i gyhoeddi heddiw ar gyfer maes llywodraeth leol, yn arbennig y £10 miliwn ychwanegol i ofal cymdeithasol. Rwy’n gobeithio y bydd hynny – ynghyd â chamau eraill – yn dechrau gwneud iawn am y diffyg o £92 miliwn ymhlith gwasanaethau cymdeithasol Cymru. Yn ôl y cyhoeddiad heddiw, fodd bynnag, bydd toriadau yn y gwasanaethau cyhoeddus yn parhau gan y byddwn ni’n ysgwyddo’r rhan fwyaf o faich llymder o hyd. Mae pob cyngor lleol yn cynllunio ar gyfer pwysau ar wasanaethau y tu hwnt i 2017-18 a hyd ddiwedd hyn o ddegawd. Yn y sefyllfa sydd ohoni, rydyn ni’n croesawu’r trafodaethau gyda Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Faterion Ariannol a Llywodraeth Leol, a’i agwedd agored ac adeiladol. Rydyn ni o’r un farn ag e am yr hyblygrwydd sydd gyda ni yng Nghymru o’i gymharu â sefyllfa cynghorau lleol Lloegr.”

Meddai’r Cyng. Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol:

“Edrychwn ni ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru i lunio fframwaith ariannol mwy cynaladwy a fydd yn helpu i ddatrys problemau’r tymor canolig a’r tymor hir ym maes llywodraeth leol. Mae mwy a mwy o gydnabyddiaeth bod gofal cymdeithasol yn ffordd dda o osgoi pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae polisïau Cymru a Lloegr yn wahanol iawn ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gwasanaethau ataliol yn bwysig ac rydyn ni’n disgwyl canlyniadau Adolygiad Senedd San Steffan o Ofal Iechyd a Chymdeithasol, o dan arweiniad y Dr Ruth Hussey, i weld a fydd yn pennu sut y gallwn ni gynnal ac ariannu ffordd o osgoi pwysau trymion ar y gwasanaethau cymdeithasol dros y degawd nesaf. Prif orchwyl pob llywodraeth yn y Deyrnas Gyfunol fydd gofalu bod y rhai mwyaf bregus yn cael eu diogelu.”

DIWEDD

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30