CLiLC

 

Ein Nod

Ymdrechion cynghorau lleol er twf economaidd lleol a rhanbarthol

Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio

"Bydd dyletswydd statudol datblygu economaidd yn cryfhau rôl bwysig y cynghorau lleol ynglŷn â datblygu economi Cymru"

Y Cyng Rob Stewart
Llefarydd WLGA dros Datblygu’r Economi, materion Ewrop ac Ynni

 

Mae’r cynghorau lleol yn cymryd rhan flaengar ynglŷn â gwella llesiant economaidd Cymru.

Trwy helpu cwmnïau lleol, llunio fframweithiau cynllunio eglurach, adfywio ardaloedd sydd wedi dirywio a chynnal rhwydweithiau cludiant cyhoeddus mwy hyfyw, mae gwasanaethau’r cynghorau lleol yn hanfodol ar gyfer gwella cyflwr yr economi.

Y cynghorau lleol sy’n gyfrifol am weithio er lles y genhedlaeth bresennol a rhai’r dyfodol fel ei gilydd yng Nghymru.I gyflawni hynny, byddan nhw’n ymwneud â thwf economaidd pob bro a rhanbarth yn uniongyrchol.

Er bod y cynghorau’n cydweithio â’i gilydd er lles economi pob rhanbarth, mae cyllidebau’r amryw wasanaethau sy’n hanfodol i gyflwr yr economi wedi crebachu o ryw 50%.

Mae’n bryd grymuso’r cynghorau lleol eto fyth. Mae’n maniffesto, ‘Atebolrwydd Lleol 16-21’, yn esbonio sut y bydd dyletswydd statudol ym maes datblygu economaidd yn rhoi cynghorau lleol wrth wraidd twf economi pob bro er lles ei thrigolion.

Mae cynnydd sylweddol y cynghorau lleol o ran llunio ffyrdd newydd o ddatblygu rhanbarthau – megis rhanbarthau dinasol yn y de-orllewin a’r de-ddwyrain, Partneriaeth Tyfu’r Canolbarth a Bwrdd Uchelgais Economaidd y Gogledd – yn dangos faint mae modd ei gyflawni pan fo cynghorau lleol yn cydweithio â phartneriaid rhanbarthol.

Rydyn ni’n gweithio er lles y mentrau hynny trwy ddylanwadu ar bolisïau gwladol, lledaenu arferion da a nodi ffynonellau hanfodol o ran arian Undeb Ewrop.

Ein nod yw gofalu bod pwysigrwydd gwasanaethau cyhoeddus lleol yn cael ei gydnabod ynglŷn â gwella economi pob ardal a bod cynghorau lleol mewn sefyllfa i daro’r fargen orau er lles eu cymunedau.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Tim Peppin

Cyfarfodydd

Cyflwyniad - Agorwch y ddolen yma

Cyflwyniad - Agorwch y ddolen yma

Papurau - Agorwch y ddolen yma

https://www.wlga.cymru/economic-development-planning-transport-and-regeneration