CLILC

 

Trais yn y cartref

Mae trais yn y cartref yn effeithio ar bobl o bob lliw a llun. Gall trais o'r fath fod yn gorfforol, yn deimladol neu'n rhywiol. Er bod y fwyafrif o'r rhai sy'n dioddef yn ferched, gall effeithio ar ddynion, plant a phobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi treisgar, hefyd. Mae'r rhan fwyaf o ffurfiau'r trais yn droseddau ond, i fynd i'r afael â nhw, rhaid i nifer mawr o asiantaethau a gwasanaethau, gan gynnwys byd llywodraeth leol, gymryd camau yn ogystal â'r heddluoedd a'r cyrff cyfiawnder troseddol.

 

Yn ôl Deddf 'Trais yn erbyn Merched, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol' Cymru 2014, rhaid i Weinidogion Cymru, awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol lunio a chyhoeddi strategaethau ar gyfer rhwystro trais yn y cartref, trais yn erbyn merched a thrais rhywiol rhag digwydd.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Rachel Morgan

https://www.wlga.cymru/domestic-abuse