Y cynghorau yn dal wedi ymrwymo i adsefydlu ffoaduriaid Syria

Dydd Sadwrn, 03 Medi 2016

Flwyddyn ar ôl ei lansio, mae CLlLC wedi atgyfnerthu ymrwymiad llywodraeth leol Cymru i raglen adsefydlu ar draws y DU ar gyfer ffoaduriaid agored i niwed Syria.

Mae Rhaglen Adsefydlu Pobl Agored i Niwed (VPR) Syria, a lansiwyd ym mis Medi 2015, yn ymateb sy’n cael ei arwain gan Lywodraeth y DU i argyfwng dyngarol cynyddol Syria.

Gyda llywodraeth leol yn nodi ei ymrwymiad cadarn ers dechrau’r broses, mae cynghorau lleol yn gweithio mewn partneriaeth agos â Llywodraeth Cymru ac ystod eang o bartneriaid ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i ffurfio ymateb cynaliadwy ac effeithiol i adsefydlu ffoaduriaid agored i niwed yng Nghymru.

Gan roi sylw ar y rhaglen, dywedodd y Cyng. Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd CLlLC ar gyfer Tai a’r Gymraeg:

“Ni allu unrhyw sector unigol ac yn sicr unrhyw gyngor unigol fynd i’r afael â’r argyfwng hwn ar eu pen eu hunain, ac o’r cychwyn, mae ein nod yng Nghymru wedi bod i ddatblygu partneriaeth gynaliadwy yn seiliedig ar ddull wedi ei gydlynu’n dda.

“Mae ffoaduriaid sydd yn gymwys i gael eu hadsefydlu yn y DU ymysg y bobl fwyaf agored i niwed a chafwyd ymdrech ar y cyd ar draws Cymru i ddatblygu’r isadeiledd sydd ei angen.

“Mae ein cynghorau lleol a hefyd ein cymunedau lleol, llawer ohonynt heb lawer, os o gwbl, o brofiad blaenorol yn gweithio gyda ffoaduriaid agored i niwed o’r fath, bellach yn chwarae eu rhan mewn ymdrech ar y cyd ar lefel llawr gwlad i helpu i sicrhau bod pob ffoadur sy’n dod i mewn i Gymru yn cael ymateb cadarnhaol sydd yn gallu bodloni’r hyn fydd, yn anochel, yn gymhleth iawn o ran anghenion iechyd, tai a chymdeithasol.

“Mae CLlLC hefyd yn gysylltiedig â thrafodaethau ehangach gyda chynghorau a’r Swyddfa Gartref ar yr hyn y gellir ei wneud i adsefydlu a chefnogi plant sydd yn geiswyr lloches sydd yn ffoaduriaid digwmni, ac mae’n dal wedi ymrwymo i gynnig y diogelwch, y lloches a’r diogeledd sydd ei angen yn ddirfawr ar y bobl agored i niwed hyn.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30