CLILC

 

Cynghorau yn cytuno i ddatblygu cynlluniau tŵf i Gymru wledig

  • RSS
Dydd Gwener, 22 Medi 2017 Categorïau: Newyddion
Dydd Gwener, 22 Medi 2017

Daeth cynghorau Cymru ynghyd ym Mhowys heddiw yn Fforwm Gwledig WLGA i drafod dyfodol economi cefn gwlad yn enwedig yng nghyd-destun Brexit. Bu iddyn nhw drafod gydag Eluned Morgan AC ei chynigion ar gyfer cynllun arbennig ar gyfer datblygu economaidd yng nghefn gwlad Cymru ac adfywio cymunedau gwledig.

I gynghorau, mae hyn i gyd yn ymwneud a sgwario’r cylch. Mae cynlluniau datblygu economaidd ar gyfer rhanbarthau dinesig Caerdydd ac Abertawe yn ogystal â Chais Tyfiant Gogledd Cymru sydd ar droed. Mae datblygiad Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru wedi cychwyn proses ar gyfer cefn gwlad Cymru. Y bwriad yw i dynnu ynghyd busnesau lleol, arweinyddion academaidd a llywodraeth leol a chenedlaethol i greu gweledigaeth i ffyniant ardaloedd gwledig yn y dyfodol ac i ddylanwadu ac i hyrwyddo ehangu yn y dyfodol.

Daw Fforwm Gwledig WLGA ag arweinyddion a phrif weithredwyr ynghyd o’r naw awdurdod lleol gwledig yng Nghymru. Cyhoeddwyd maniffesto gan y Fforwm dan yr enw Gwireddu Potensial yr Ardaloedd Gwledig yng Nghymru ym mis Ionawr 2016. Ceir gweledigaeth ynddo ar gyfer Cymru wledig, gan adnabod meysydd blaenoriaeth allweddol i weithredu arnyn nhw a galw am gadw ardaloedd gwledig yn gadarn mewn golwg yn holl strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru.

Gweledigaeth tebyg sydd wedi cael ei chynnig gan Eluned Morgan, yr Aelod Cynulliad rhanbarthol dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru, sydd wedi dadlau y dylai datblygiad unrhyw strategaeth datblygu economaidd gyfer cefn gwlad Cymru gymryd i ystyriaeth ystod ehangach o faterion, gan gynnwys strategaethau ar gyfer “twristiaeth o ansawdd” a darparu mwy o dai fforddiadwy.

Mae cydnabod bod gan Gymru wledig nifer o nodweddion unigryw yn hanfodol gan bod hynny yn gwneud tyfu yr economi leol yn her. Ymysg y rhwystrau mae ardaloedd gwledig iawn, gorddibyniaeth ar SMEs a’r agwedd ymylol. Ar y llaw arall, mae’r nodweddion yma yn darparu nifer o gyfleon am ehangu yn y dyfodol, diwylliant mentrus a hunan-gynhaliol, digon o le i ehangu, gwella isadeiledd ac ati.

 

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris (Powys), Cyd Lefarydd WLGA dros Faterion Gwledig a Chadeirydd ar y Cyd Fforwm Gwledig WLGA:

“Ar draws y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat yng Nghanolbarth Cymru, rydym yn cydnabod yr angen i ddatblygu consensws ar flaenoriaethau ar gyfer ein rhanbarth, ac am rannu ein gweledigaeth er lles swyddi, ffyniant a’r economi leol. Rydym angen mwy o effaith a chanlyniadau gwell wrth weithio gyda’n gilydd gyda llai o adnoddau cyhoeddus.”

“Bydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn darparu arweinyddiaeth ranbarthol ar ein gweledigaeth a bydd yn fecanwaith effeithiol, syml a fydd yn craffu, herio, adnabod cyfleon a diffygion ac yna i gychwyn ac i gynnig  ymyriadau i gyflawni canlyniadau mwy a gwell ar gyfer ein rhanbarth.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (Gwynedd), Cyd Lefarydd WLGA dros Faterion Gwledig:

“Mae pob awdurdod lleol yn cynnwys ardaloedd a all gael eu hystyried yn wledig. Mae’n bwysig ein bod yn cymryd mesurau cydlynol ar draws yr holl ranbarthau sydd yn cefnogi cymunedau gwledig gyda’i gilydd.”

“Dwi’n croesawu’r ymdrechion i gael materion gwledig yn uwch ar yr agenda. Mae’n rhaid i’r rhain gael eu cymryd ymlaen mewn ffordd gydweithredol fel bod pawb yn tynnu i’r un cyfeiriad.”

 

Dywedodd Eluned Morgan AC:

“Rwy’n credu ei bod yn amser tyngedfennol i ardaloedd gwledig ar hyn o bryd; mae ansicrwydd dybryd ymhob ardal ond yn enwedig felly yn yr ardaloedd gwledig oherwydd y bleidlais Brexit. Yng ngolwg hyn, mae angen i’r gwaith yma gael ei gymryd ymlaen nawr i  sicrhau dyfodol ein cymunedau gwledig yn enwedig trwy strategaeth datblygu economaidd ar gyfer cefn gwlad Cymru. Wrth galon hyn mae sicrhau bod digon o wahanol gyfleon cyflogaeth i wrthbwyso colli llawer o’n pobl ifanc mwyaf dawnus sydd yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw adael i ganfod gwaith.”

“Mae dod a llywodraeth ganolog, datganoledig a lleol ynghyd i weithio gyda rhanddeiliaid a busnesau perthnasol yn hanfodol. Rwy’n falch i weld bod llywodraeth leol yn barod i gymryd rôl arweiniol yn hyn o beth ac i ddatblygu dulliau sydd yn sicrhau modd gydweithredol a thrawsnewidiol o weithio gyda sefydliadau partneriaid allweddol a’r gymuned fusnes gyfan.”

Yn dilyn cyfarfod y Fforwm Gwledig heddiw, mae WLGA gyda’r dasg o ddatblygu’r posibilrwydd am gais tyfiant gwledig ar gyfer yr holl ardaloedd gwledig ar draws Cymru. Mae’n fwriad gan y Fforwm i gyfarfod â Llywodraethau DU a Chymru i ddatblygu’r gwaith yma.

Nodiadau i Olygyddion

Partneriaeth ranbarthol yw Tyfu Canolbarth Cymru, sydd yn ceisio cynrychioli buddiannau Ceredigion a Phowys a lobïo o blaid blaenoriaethau’r rhanbarth ar gyfer gwella'r economi lleol. Gellir darllen mwy yma: http://www.powys.gov.uk/cy/democratiaeth/how-the-council-works-in-partnership/tyfu-canolbarth-cymru/

 

https://www.wlga.cymru/councils-agree-to-develop-growth-plans-for-rural-wales