Gwasanaeth y Cyngor yn parhau i wella er gwaethaf pwysau cynyddol ar y gyllideb

Dydd Mercher, 07 Medi 2016

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod llywodraeth leol yng Nghymru yn dal i gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd er gwaetha’r pwysau ar gyllidebau lleol sy’n parhau i gynyddu.

Mae’r ffigurau a gyhoeddwyd gan Uned Ddata Llywodraeth Leol heddiw yn datgelu bod 65% o’r dangosyddion cymharol a ddefnyddiwyd i werthuso perfformiad gwasanaethau’r cyngor wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae hyn yn datblygu’r gwelliannau graddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda’r bwlch mewn perfformiad rhwng yr awdurdodau sy’n perfformio orau ac yn perfformio waethaf hefyd yn lleihau ar draws 58% o’r dangosyddion.

Gan roi sylwadau ar y ffigurau, dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych), Llefarydd CLlLC dros Welliant a Pherfformiad:

“Mae’r ffigurau hyn yn dangos bod y cynghorau yn dal i gyflawni gwelliannau mewn llawer o feysydd gwasanaeth. Mae’r lefel yma o welliant mewn perfformiad yn fwy hynod oherwydd y pwysau cyllidebol a wynebir a’r penderfyniadau anodd sy’n cael eu gwneud ynghylch dyfodol rhai gwasanaethau cyhoeddus lleol.

“Yr her, fel arfer, fydd i’r cynghorau gynnal y gwelliant hwn mewn cyfnod lle mae’r dyfodol yn dal yn ansicr iawn.  Bydd effaith barhaus cyni, ynghyd â goblygiadau ‘Brexit’, sydd yn dal yn aneglur, yn golygu bydd cynghorau yn dal i orfod ymdopi ag ansicrwydd ariannol sylweddol ac adolygu’r ffordd y maent yn cyflenwi gwasanaethau ar gyfer cymunedau yng Nghymru.

“Gallwn eisoes weld gwelliant yn arafu mewn rhai meysydd gwasanaeth ac mewn rhai achosion, mae perfformiad wedi gostwng, yn arbennig lle mae’r galw am wasanaethau yn cynyddu ac effeithiau cyfyngiadau parhaus a sylweddol i’r gyllideb yn dechrau cael effaith.

“Mae gwelliant parhaus ar raddfa’r blynyddoedd diweddar yn annhebygol o fod yn gynaliadwy.  Mae’n rhaid i ni nawr edrych yn hir ac o ddifrif ar y diwygiadau ariannol sydd eu hangen o ran y ffordd y caiff gwasanaethau llywodraeth leol eu hariannu, er mwyn helpu i sicrhau y gall cynghorau lleol gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus lleol o ansawdd uchel i’r dyfodol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30