Bod yn Gynghorydd 2019

 • Pa mor agos at eich calon yw eich cymuned leol?
 • Hoffech chi newid unrhyw beth?
 • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau anodd?
 • Beth am amlygu'r hyn sy'n bwysig i chi drwy fod yn gynghorydd lleol?

 

Wyt ti wedi ystyried bod yn Gynghorydd yng Nghymru?

Er na fydd etholiadau lleol nesaf Cymru yn cael eu cynnal tan 2022, nid yw'n rhy gynnar i ddechrau meddwl am ddod yn gynghorydd.

Rydym yn awyddus i ymgysylltu â phobl amrywiol sydd â diddordeb yn gynnar gan fod isetholiadau'n aml drwy gydol y tymor ac mae yna hefyd amrywiaeth o gyfleoedd i gael eu mentora gan gynghorwyr neu eu cysgodi er mwyn ennill profiad a dealltwriaeth o'r rôl. Bydd CLlLC yn datblygu adnoddau ychwanegol ar y we a rhaglen fentora cyn yr etholiadau, ond mae amrywiaeth o sefydliadau cenedlaethol yn trefnu cynlluniau mentora neu gysgodi i annog pobl o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth neu fywyd cyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am y mentrau diweddaraf, ewch i:

 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru - Agorwch y ddolen yma
 • Chwarae Teg - Agorwch y ddolen yma 
 • Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid Cymru - Agorwch y ddolen yma

Llawlyfr 'Bod yn Gynghorydd'

Bwriad y llawlyfr 'Bod yn Gynghorydd' i ymgeiswyr yw amlinellu'r wybodaeth sylfaenol i'w hystyried os ydych am fod yn gynghorydd. Mae'n cynnwys llu o ddolenni lle cewch wybodaeth fanylach ar y we yn ogystal â barn cynghorwyr i'ch helpu chi benderfynu p'un ai ydych am fynd lawr y llwybr hwn ai peidio.

Os ydych yn ystyried sefyll mewn etholiad i fod yn gynghorydd, dyma wybodaeth am y taliadau y gallech eu derbyn. (Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol) - Gweld yma

Rôl cynghorydd llywodraeth leol

Ydych chi erioed wedi meddwl sut fyddai bywyd fel cynghorydd llywodraeth leol? Dyma detholiad o glipiau fideo yn dangos rôl cynghorydd llywodraeth leol.

 • Llywodraeth Cymru - Gweld yma
 • Cyngor Gwynedd - Gweld yma
 • Cyngor Sir Fynwy - Gweld yma
 • Cyngor Sir Fynwy - Gweld yma

Gwyliwch y ffilmiau byr isod paratowyd gan Cyngor Sir Powys ar gyfer Wythnos Democratiaeth Cenedlaethol 2018. Pump cynghorwyr yn rhannu eu profiadau:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30