Cydlynydd Lloches

Dyddiad Cau: Dydd Sul 4 Rhagfyr 2022

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Llun 12 Rhagfyr 2022


Cyflog:                   Gradd 4 (SCP 30 – 35) £36,298 - £41,496

Tymor:                   Swydd lawn amser, tymor penodol am flwyddyn, neu secondiad (estyniad posib, yn dibynnu ar gyllid pellach)  


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol:  Ydi

Cymraeg yn hanfodol: Na. Mae’r gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 


Ynglŷn â’r Swydd                                

Hysbysu’r arweinydd prosiect yng Nghymru ar ddatblygiad a gweithrediad polisi Gwasgaru Llawn y DU a dulliau seiliedig ar le ar gyfer lloches, fel rhan o Raglen Trawsnewid Lloches ehangach. Bydd deiliad y swydd yn gweithredu fel cyswllt rhwng cynghorau yng Nghymru, gwasanaethau cyhoeddus eraill, y Swyddfa Gartref o ran cefnogi’r Rhaglen Drawsnewid, gweithio gyda darparwyr llety lloches a chefnogi cynghorau yn rhagweithiol wrth iddynt sefydlu seilwaith ar gyfer cefnogi ceiswyr lloches. 

Yn fwy cyffredinol, bydd y swydd yn helpu i gynyddu capasiti tîm Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru (PYSC) o ran ymateb i ymfudo, cefnogi trefniadau cydweithredol ac ymgysylltu effeithiol ar draws Cymru. Mae Cynllun Ailsefydlu’r DU (UKRS), Polisi Adleoli a Chymorth i Unigolion o Affganistan (ARAP), Cynllun Ailsefydlu Dinasyddion Affganistan (ACRS), Nawdd Cymunedol, y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol ar gyfer Plant Ar Eu Pen Eu Hunain, a Chynllun Visa Hong Kong BN(O) hefyd yn gynlluniau blaenoriaeth gan PYSC ar hyn o bryd. Mae PYSC hefyd yn cefnogi’r ymateb i raglenni ymfudo ac ailsefydlu ehangach, gan gynnwys Cartrefi i Wcráin a’r Cynllun Visa Teulu Wcráin, yn ogystal ag ymdrin â newidiadau parhaus i’r polisi mewnfudo. 


Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Anne Hubbard, Rheolwr PYSC  ar 07950 954925.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi'i chwblhau erbyn y dyddiad cau, Dydd Sul 4 Rhagfyr 2022 i: recruitment@wlga.gov.uk

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweld panel dethol naill Dydd Llun 12 Rhagfyr 2022.                

 

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ar y rhestr fer gwblhau tasg cyn bod yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â thasgau cyn cyfweliad ar y diwrnod, wedi’i ddilyn gan gyfweliad gyda phanel dethol.

 

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30