CLILC

 

Cynghorau yn croesawu 3.8% o hwb cyllidebol ar gyfer 2021-22

  • RSS
Dydd Mawrth, 22 Rhagfyr 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Dydd Mawrth, 22 Rhagfyr 2020

Heddiw, mae llywodraeth leol yn croesawu setliad ariannol cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd blwyddyn eithriadol.

Bydd cynghorau yn gweld cynnydd cyfartalog o 3.8% i’w refeniw craidd yn 2021-22, yn cynrychioli hwb £172m o’i gymharu a’r llynedd.

Caiff y setliad dros dro nawr ei agor i ymgynghoriad am gyfnod o saith wythnos a fydd yn dod i ben ar 9 Chwefror 2021, cyn i Lywodraeth Cymru osod ei chyllideb terfynol.

 

Dywedodd Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf):

“Dyma setliad i’w groesawu gan ei fod yn darparu buddsoddiad mewn gwasanaethau lleol ac yn rhoi peth sicrwydd i gynghorau mewn cyfnod ansicr. Mae hi wedi bod yn flwyddyn galed dros ben i ni i gyd. Mae cynghorau a Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n eithriadol o agos i gefnogi ac amddiffyn ein cymunedau. Mae’r gefnogaeth ariannol a roddwyd i gynghorau gan Lywodraeth Cymru i ymateb i’r argyfwng wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod y flwyddyn ariannol hon ond bydd effeithiau’r argyfwng a phwyseddau sector parhaus yn cael eu teimlo am beth amser.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau:

“Adeilada’r cyhoeddiad heddiw ar setliad cadarnhaol y llynedd a bydd yn helpu i wella deilliannau addysg ac i gefnogi’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau a sicrhau eu bod yn derbyn y gofal mae nhw’n ei haeddu. Mae’n adlewyrchu cyfnod o ymgysylltu cyson, cadarnhaol gyda Gweinidogion dros y flwyddyn a fu ac yn cydnabod y rhan y mae cynghorau wedi bod yn ei chwarae dros y pandemig a pha mor bwysig y bydd ein gwasanaethau cyngor i adfer. Mae’r setliad i’w groesawu ond byddwn yn parhau i wneud yr achos dros gyllid gwaelodol yn ein trafodaethau gyda Gweinidogion.”

“Mae ein staff wedi bod ar flaen yr ymateb i’r argyfwng p’un a’i bod nhw’n gweithio ar y rheng flaen fel gofalwyr neu mewn swyddogaethau corfforaethol fel cyllid, yn darparu cefnogaeth cyllidol ar fyrder i filoedd o fusnesau. Mae eu gwaith wedi bod yn rhagorol ac mae arnom ni i gyd ddyled o ddiolch iddyn nhw.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych), Arweinydd Grŵp Annibynnol CLlLC:

“Mae awdurdodau lleol wedi chwarae rhan hollbwysig yn yr ymateb i’r argyfwng eleni. Er y bydd y setliad yn cael ei groesawu gan lawer o awdurdodau, mae heriau gwasanaeth cyhoeddus a chyllidebol yn parhau, yn enwedig i’r awdurdodau hynny a fydd yn derbyn cynnydd is na’r cyfartaledd. Am y rheswm hynny, mae angen cyllid gwaelodol arnom ni i amddiffyn yr awdurdodau hynny. Gyda’r cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU o Gyllideb ym mis Mawrth, byddwn yn parhau i wneud yr achos dros gyllidebau aml-flwyddyn i’n galluogi ni i gynllunio gyda mwy o sicrwydd.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole (Sir Gaerfyrddin), Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC:

“Tra’r ydw i yn croesawu setliad cadarnhaol gan Lywodraeth Cymru ac ymgysylltu cyson gyda Gweinidogion, yn enwedig yn ystod y flwyddyn heriol hon, ni fydd y cyllid a gyhoeddwyd yn cwrdd â’r pwyseddau a wynebir gan holl gynghorau Cymru. Er ein bod ni’n parhau i fod yng ngafael yr argyfwng, fe fydd un diwrnod yn cilio a rydyn ni eisiau sicrhau y bydd ein gwasanaethau ni yn parhau i fod yno i’n cymunedau ni mewn byd wedi Covid.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox OBE (Sir Fynwy), Arweinydd Grŵp Ceidwadol CLlLC:

“Rwy’n falch bod rôl llywodraeth leol dros y flwyddyn neilltuol hon wedi cael ei chydnabod gan Lywodraeth Cymru. Mae wedi bod ac mi fydd arian canlyniadol sylweddol yn llifo o gyhoeddiadau cyllid Llywodraeth y DU, gyda chyfran ohono eto i’w ddyrannu o fewn cyllideb Llywodraeth Cymru. Mae’n allweddol bod y pwyseddau gwirioneddol mewn llywodraeth leol yn cael eu datrys a byddwn ni’n parhau i wneud yr achos hwn i Weinidogion yn yr wythnosau i ddod.”

-DIWEDD –

 

Nodiadau i Olygyddion

Wele yma Ddatganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-setliad-dros-dro-llywodraeth-leol-2021-22

http://www.wlga.cymru/councils-welcome-cash-boost-for-2021-22