CLILC

 

Posts in Category: Powys

  • RSS
  • Add To My MSN
  • Add To Windows Live
  • Add To My Yahoo
  • Add To Google

Categorïau

Datblygu’r system clicio a chasglu ar gyfer llyfrau llyfrgell (CS Powys)  

Dydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020 12:51:00 Categorïau: COVI9-19 COVID-19 (Llyfrgelloedd - Digidol) Hamdden a Diwylliant Powys

Nid oedd llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys yn gallu parhau gyda’r cyfleuster archebu llyfrau trwy Gatalog y Llyfrgell yn ystod y pandemig.  A different system was urgently needed to allow customers to request ‘book collections’ to be picked up from selected libraries or delivered to their door, the council came up with the Library Order and Collect ServiceRoedd angen system wahanol ar unwaith i alluogi cwsmeriaid i wneud cais i ‘gasglu llyfrau’ o lyfrgelloedd penodol neu eu cludo at eu drws, mae’r cyngor wedi dod i fyny gyda’r system Gwasanaeth Archebu a Chasglu Llyfrgell.

The council worked with the Library Service to develop a customer centred process which involves a customer facing web form triggering automatic workflow and emails to appropriate library locations. Mae’r cyngor wedi gweithio gyda’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd i ddatblygu proses sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n cynnwys ffurflen sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r cwsmeriaid gan sbarduno llif gwaith ac e-byst yn awtomatig i’r llyfrgelloedd priodol. Mae’r cyngor hefyd wedi datblygu rhyngwyneb gweinyddol lle gall staff Llyfrgelloedd weld y ceisiadau a dewis dyddiad pan fydd y llyfrau ar gael i’w casglu. Mae’r weithred yn sbarduno’r system i anfon neges e-bost at y cwsmer yn awtomatig i’w hysbysu nhw. Yna ma staff y llyfrgell yn dod â chasgliad o lyfrau ynghyd sy’n ateb gofynion y cwsmeriaid ac yn eu gadael yn barod i’w casglu ar y dyddiad a gynghorwyd.  

Mae yna hefyd fersiwn ‘gwasanaeth a gynorthwyir’ o’r uchod wedi’i ddatblygu i gwsmeriaid a fyddai’n well ganddynt gyfathrebu dros y ffôn. Mae’n defnyddio’r un broses o ddefnyddio ffurflenni fel y fersiwn hunan-wasanaeth ond gyda’r holl gyfathrebu yn cael ei wneud dros y ffôn.  

System parseli bwyd a galwadau lles ar y we (CS Powys)  

The Web Team at Powys County Council developed a web-based system in response to assessing whether eligible people were in need of regular food parcel deliveries, monitoring the wellbeing of vulnerable residents on a weekly or fortnightly basis and responding to needs for support from Powys Social Care or Community Connectors volunteers.

Mae Tîm y We Cyngor Sir Powys wedi datblygu system ar y we sy’n ymateb i’r broses o asesu os oes angen parseli bwyd yn rheolaidd ar bobl cymwys, monitro lles preswylwyr diamddiffyn yn wythnosol neu bob pythefnos ac ymateb i’r angen am gefnogaeth gan Ofal Cymdeithasol Powys neu wirfoddolwyr Cysylltwr Cymunedol 

The system used ‘shielding people’ data and other internal ‘vulnerable individual’ data, which the council stored in a database.

Mae’r system yn defnyddio data ‘pobl yn gwarchod’ a data ‘unigolion diamddiffyn’ mewnol sydd mewn cronfa ddata gan y cyngor.

Trwy glicio ar enw o’r rhestr mae ffurflen ar y we yn agor i bobl sy’n delio gyda chwsmeriaid ar y ffôn i gofnodi eu hatebion i gwestiynau sydd ar sgript a gytunwyd arni. Mae’r cyngor wedi datblygu sbardunau awtomatig i anfon e-byst at Ofal Cymdeithasol i Oedolion neu Gysylltwyr Cymunedol neu lunio cais am barsel bwyd (os yn gymwys) yn seiliedig ar atebion y cwsmer i’r cwestiynau a natur y cymorth sydd ei angen.  

 

Rhwng 3 Ebrill a 14 Awst, mae cyfanswm o 23,791 o alwadau wedi’u gwneud gan staff Cyngor Sir Powys gan arwain at 

  • 649 o barseli bwyd Llywodraeth Cymru wedi’u harchebu 

  • 438 o geisiadau i gynghorydd sir leol gysylltu’n ôl â’r preswylydd  

  • 459 o ymholiadau am help gydag anghenion gofal sylfaenol wedi’u pasio ymlaen i ASSIST 

  • 1,654 o atgyfeiriadau i Wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (o’r rhain roedd 1,076 eisiau cymorth gyda bwyd, 373 eisiau cymorth gyda’u presgripsiynau a 205 yn dymuno siarad gyda gwirfoddolwr) 

  • 150 o atgyfeiriadau yn ymwneud â diogelu.  

Cefnogi Banciau Bwyd ym Mhowys (Cyngor Sir Powys) 

Mae Tîm Adfywio Cyngor Sir Powys a Tyfu ym Mhowys wedi helpu banciau bwyd Powys i reoli’r heriau a’r newidiadau a ddaeth yn sgil COVID-19. Bu’r tîm yn rheoli’r Grant Tlodi Bwyd gan Llywodraeth Cymru, a ddosbarthwyd gan CLlLC. Rhannwyd y grant refeniw o £11,602.08 rhwng saith o fanciau bwyd ym Mhowys. Roedd yr arian grant Cyfalaf ychwanegol o £13,477.00 er mwyn cefnogi mynediad sefydliadau at gyflenwadau ychwanegol o fwyd o ansawdd dda, ei storio a’i ddosbarthu, drwy brynu offer fel rhewgelloedd. Yn ystod y cyfnod clo, roedd gan y banciau bwyd arian i brynu ffonau clyfar neu liniaduron i alluogi gweithio hyblyg. Oherwydd prinder rhewgelloedd cist, cafwyd rhewgelloedd i ffitio o dan y cownter mewn un achos. Nododd hwb Llandrindod iddyn nhw weld cynnydd o 300% mewn galw. Gallai Cwmtawe Action to Combat Hardship storio cyflenwadau sylweddol o fara a nwyddau wedi eu pobi yn eu rhewgell newydd. Drwy ymwneud â chymunedau yn ardaloedd Ystradgynlais a'r Gelli Gandryll, sefydlwyd banciau bwyd allgymorth ychwanegol.

Dyweddodd Banc Bwyd Y Drenewydd, a ariennir gan Salvation Army: “Rydym wedi gorfod cau ein siop a thrwy hynny, wedi colli’r cyfle i barhau i godi arian ein hunain drwy werthu ein nwyddau. Fe droesom at eich arian chi ar unwaith i’n helpu ni.”  

Cysylltwyr Cymunedol ym Mhowys (Cyngor Sir Powys) 

Postio gan
Jenna Redfern
Dydd Mercher, 17 Mehefin 2020 09:51:00 Categorïau: Cefnogi Pobl Agored i Niwed COVI9-19 COVID-19 (Cysylltwyr Cymunedol) COVID-19 (Gwirfoddoli - Partneriaeth) Powys

Mae Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), fel partneriaid allweddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys, wedi sefydlu Tîm Ymateb i Argyfwng Sector Cymunedol (CSERT) i gydlynu a chefnogi ymateb i argyfwng ar gyfer unigolion yn y gymuned efallai sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID 19 drwy wirfoddolwyr ffurfiol ac anffurfiol. Mae CSERT, gyda chefnogaeth tri Cysylltwr Cymunedol ar ddeg, sydd wedi’u lleoli o amgylch y sir, yn trefnu cefnogaeth ymarferol i breswylwyr diamddiffyn (ar y rhestr gwarchod ac fel arall) gan wirfoddolwyr trwy rwydweithiau cefnogi lleol. Yn nhermau’r gwasanaeth a gynhigir drwy CSERT, darperir siopa, casgliadau meddyginiaethau, yn ogystal â gwasanaeth cyfeillio i fynd i’r afael ag unigedd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gan Bowys dros 4,000 o wirfoddolwyr ar draws y sir, ar unrhyw adeg. Mae CSERT wedi bod yn rhagweithiol iawn wrth gynyddu cefnogaeth gwirfoddol ffurfiol yn ystod yn pandemig.

http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=101&mid=2030&pageid=723