Posts in Category: Newyddion

Cyfarfod y cynghorau i gywiro addysg Cymru 

Bydd cynhadledd bwysig yfory yn ystyried sut y gallai Cymru elwa ar brofiad gwledydd eraill ynglŷn â gwella addysg. Ymhlith y rhai fydd yn annerch Cynhadledd ‘Cywiro Addysg Cymru’, sydd wedi’i threfnu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Arweinyddion newydd WLGA 

Yn sgîl newidiadau ysgubol yr etholiadau lleol fis Mai, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi ethol arweinyddion newydd. Gan gynrychioli 22 gyngor lleol y wlad, mae WLGA yn hybu safonau llywodraeth leol a democratiaeth ac yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 02 Gorffennaf 2012 Categorïau: Newyddion

Cytundeb 15 mlynedd ynghylch bwyd gwastraff 

Ymrwymodd cynghorau sirol Ceredigion a Phowys heddiw (1af Mai) i gytundeb 15 mlynedd â chwmni Agrivert Cyf. fel y bydd y bwyd gwastraff mae’r ddau gyngor wedi’i gasglu’n cael ei droi’n wrtaith ac ynni adnewyddadwy. Bydd y bwyd gwastraff yn cael... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 01 Mai 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i restr ddiweddaraf Cynghrair y Trethdalwyr am gyflogau uwch swyddogion llywodraeth leol 

Meddai Steve Thomas CBE: “Dyma enghraifft arall o ystadegau bras a gor-syml Cynghrair y Trethdalwyr. Mae’r cynghorau’n gyfrifol am wario rhan helaeth o gyllideb Llywodraeth Cymru. Maen nhw’n cynnal gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg,... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA yn croesawu Mesur 'Safonau a Chyfundrefn Ysgolion' Cymru 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn croesawu Mesur ‘Safonau a Chyfundrefn Ysgolion’ Cymru sydd newydd gael ei gyhoeddi, ac yn cefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i wella deilliannau a chwtogi ar fiwrocratiaeth. Mae byd llywodraeth leol wedi... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr 

Gan ymateb i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr am bensiynau byd llywodraeth leol, meddai Steve Thomas CBE: “Mae'r adroddiad yn cyfleu darlun sydd wedi'i seilio ar ffordd ddiffygiol o bwyso a mesur hyfywedd cynllun pensiynau, heb adlewyrchu'r modd ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 13 Ebrill 2012 Categorïau: Newyddion

Gweithdy yn gam cyntaf i ddatblygu swydd newydd rheolwr prosiect rhanbarthol 

Ym mis Chwefror, cynhaliwyd prosiect deuddydd ar gyfer Rheolwyr Prosiect Rhanbarthol newydd eu penodi, swyddi a grëwyd yn unol â phrosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop CLlLC. Nod y prosiect, sy’n derbyn cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy... darllen mwy
 
Dydd Iau, 22 Mawrth 2012 Categorïau: Newyddion

Un o brosiectau adfywio Cymru wedi'i ddewis ar gyfer cynhadledd yn Ewrop 

Mae prosiect adfywio Bae Colwyn, Rhaglen 'Bywyd y Bae+’ wedi'i ddewis o blith amryw brosiectau ledled Ewrop yn enghraifft o arferion gorau datblygu cynaladwy. Fe fydd yn rhan o Gynhadledd Pwyllgor y Rhanbarthau 2012 yn Copenhagen yr wythnos hon... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012 Categorïau: Ewrop Newyddion

Ymweliad cynrychiolwyr WLGA Brwsel ar adeg bwysig i fyd llywodraeth leol Cymru 

Yn dilyn nifer o ddatblygiadau ac iddyn nhw oblygiadau sylweddol i awdurdodau lleol Cymru o ran rhaglenni ariannu Undeb Ewrop, mae rhai o aelodau WLGA wedi teithio i Frwsel yr wythnos hon i gynrychioli’r awdurdodau lleol mewn cyfarfodydd â... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012 Categorïau: Ewrop Newyddion

Cynghorau ynghyd ar gyfer prynu crynswth 

Mae cynghorau bwrdeistref sirol Caerffili a Merthyr Tudful wedi rhoi sêl eu bendith ar fwriad i gydweithio er mwyn gwella eu gwasanaethau caffael. Cytunodd cabinetau’r ddau gyngor ar y syniad y mis hwn ac mae disgwyl y bydd pontio ar gyfer y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 27 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30