Posts in Category: Newyddion

Ymateb CLlLC i’r setliad llywodraeth leol 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd CLlLC: “Roeddem ni’n gwybod y byddai hwn yn setliad heriol, ac yn cydnabod ymdrechion Llywodraeth Cymru wrth geisio amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen i raddau. Ond llwm yw’r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC a CPCC yn Ymuno ar Net Sero 

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi dod ynghyd i gefnogi’r newid yn y sector cyhoeddus i sero net. Mae sero net yn un o brif flaenoriaethau y dau sefydliad a mae CLlLC wedi gofyn i CPCC i adolygu'r... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 08 Rhagfyr 2023 Categorïau: Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth

Ymateb CLlLC i Ganlyniadau PISA 2022 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Tra bod canlyniadau PISA 2022 heddiw yn destun siom, mae’n bwysig nodi’r gwaith caled sydd eisoes ar y gweill i newid y dirwedd addysg. Ni fydd trawsnewid system ddysgu’r genedl yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Rhagfyr 2023 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

Llywodraeth Leol yn Dod Ynghyd am Cynhadledd Atal Digartrefedd Pobl Ifanc 

Ar ddydd Iau 30 Tachwedd, fe wnaeth CLlLC gefnogi a chyfrannu at gynllunio a chydlynu ail Gynhadledd Atal Digartrefedd Pobl Ifanc yn Llandrindod ar y cyd ag End Youth Homelessness Cymru. Daeth cynrychiolwyr o bob rhan o wasanaethau... darllen mwy
 

Llywodraeth Leol yn Dod Ynghyd i Drafod Sefyllfa Ariannol Anwar 

Ddoe, cynhaliodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) Seminar Cyllid yng Nghaerdydd, gan ddod ag Arweinwyr y Cyngor, Prif Weithredwyr, Aelodau Cabinet Cyllid, a Chyfarwyddwyr Cyllid ynghyd i drafod datganiad yr Hydref ddydd Mercher, yr heriau... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 24 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Datganiad yr Hydref “Siomedig” yn methu â mynd i’r afael â phwysau aruthrol ar wasanaethau lleol 

Mae CLlLC ac undebau llafur wedi mynegi siom ar y cyd ynghylch Datganiad yr Hydref Llywodraeth y DU, wrth i gynghorau barhau i wynebu diffyg o £411m yn y gyllideb y flwyddyn nesaf ar gyfer gwasanaethau lleol a allai gael effaith ddinistriol ar... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb WLGA i Gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar y Gronfa Lefelu i Fyny 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Mae WLGA yn croesawu’r cyhoeddiad o £111m yn dod i Gymru ar gyfer saith prosiect Lefelu. Mae ymestyn yr amserlen ar gyfer cwblhau prosiectau i fis Mawrth 2026 hefyd yn gam cadarnhaol, ... darllen mwy
 

Cynghorau Cymru yn troi at Ddatganiad yr Hydref Llywodraeth y DU i helpu i gau bwlch o £411 miliwn 

Wrth ragweld Datganiad yr Hydref yfory, mae WLGA yn galw ar y Canghellor i gydnabod yr argyfwng ariannu sy’n mynd i’r afael â llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus ehangach. Mae gwasanaethau'r Cyngor yn wynebu pwysau eithriadol oherwydd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Mae angen ateb ariannu hirdymor ar gyfer gwaith adfer parhaus ar hen safleoedd tomenni glo 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi croesawu cyhoeddi data am domennydd glo segur yr wythnos hon, ond mae hefyd wedi galw am ateb cyllid hirdymor ar gyfer gwaith adfer parhaus. Fel rhan o fesurau diogelwch yn dilyn tirlithriad ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth

Awdurdodau lleol Cymru i ddefnyddio cwmnïau gorfodi achrededig yn unig i gasglu trethi lleol 

Drwy gefnogi gwaith y Bwrdd Ymddygiad Gorfodi (ECB), mae CLlLC wedi cytuno y bydd awdurdodau lleol Cymru yn ymrwymo i ddefnyddio asiantaethau gorfodi achrededig yr ECB i gasglu’r dreth gyngor sy’n ddyledus yn unig. Yr ECB yw’r corff goruchwylio... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 08 Tachwedd 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30