Maniffesto CLlLC ar gyfer Cymru Wledig

Mae Fforwm Gwledig CLlLC, sy'n cynnwys naw awdurdod lleol gwledig Cymru, yn galw ar fwy o ffocws ar faterion gwledig i Senedd a Llywodraeth Cymru newydd wedi etholiad 2021. Mae Cymru wledig yn gartref i draean o boblogaeth Cymru sy'n haeddu ystyriaeth gyfartal a chyfleoedd i ffynnu.

Mae Maniffesto Cymru Wledig CLlLC yn gwneud galwadau polisi clir i ddatblygu dull cyfannol o ddatblygu economaidd a chymunedol sy'n ategu polisïau crynodrefi ar draws ardaloedd mwy trefol Cymru.

Mae Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn sefydliadau delfrydol ar gyfer datblygu cymdeithasol ac economaidd mewn ardaloedd gwledig, ac mae’r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn parhau i ymgysylltu ar bob lefel o lywodraeth, o fewn hinsawdd wleidyddol Brexit, er mwyn sicrhau cyfalaf digonol i wireddu dyheadau datblygu ar draws ein hardaloedd gwledig.

Amlinellir ein Gofynion Allweddol ar gyfer Economi Wledig o'r Newydd yn fanwl ym Maniffesto Cymru Wledig CLlLC a'r ddogfen Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig sy'n cyd-fynd â hi, yn seiliedig ar ymchwil helaeth drwy gydweithio â Phrifysgol Aberystwyth.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  1. Arallgyfeirio'r sylfaen economaidd wledig a mabwysiadu dull economi gylchol o ymdrin â chynhyrchion gwledig naturiol.
  2. Rhaglen ieuenctid wledig wedi'i thargedu i fuddsoddi, uwchsgilio a chadw pobl ifanc ddisglair a thalentog mewn cymunedau gwledig.
  3. Ychwanegu gwerth at seilwaith gwledig.
  4. Datblygu sector dwristiaeth gynaliadwy sy'n cefnogi cymunedau, busnesau a phobl leol.
  5. Tai i adlewyrchu anghenion y gymuned leol.
  6. Trefi Gwledig clyfar a ffyniannus.
  7. Adeiladu cyfoeth cymunedol a mynd i'r afael a’r Canol Coll o fewn economi Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Helen Howells

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30