Herio a Chefnogi Cyfoedion

Bydd CLlLC yn gweithio’n agos gyda’r CLlL i ddarparu mynediad at raglenni sydd ond ar gael i awdurdodau Lloegr ar hyn o bryd ac i recriwtio a hyfforddi criw o uwch aelodau Cymreig a swyddogion cyfoedion i ddarparu her a chefnogaeth cyfoedion ar draws ein cynnig cyffredinol a chynnig wedi’i thargedu. Bydd gan awdurdodau Cymreig fynediad at arbenigedd a phrofiad cyfoedion o Loegr, ac fel arall.  

 

Mae CLlLC wrthi'n datblygu ei her a'i chynnig cymorth gan gymheiriaid, ond yn y cyfamser bydd yn ariannu awdurdodau Cymru i gael mynediad at gynnig y Gymdeithas Llywodraeth Leol.

 

Panel Adfer ac Adnewyddu'r Gymdeithas Llywodraeth Leol

Mae Panel Adfer ac Adnewyddu'r Gymdeithas Llywodraeth Leol yn sesiwn o bell dwy i dair awr â ffocws sy'n creu lle i gynghorau oedi a myfyrio ar eu hymateb i COVID-19 a hwyluso sgwrs agored a chydweithredol am gynlluniau adfer ac adnewyddu, gan gasglu a rhannu dysgu am ddatblygu arfer o bob rhan o'r sector. Bydd y panel yn cynnwys grŵp bach o gyfoedion swyddogion ac aelodau a ddewisir gan y cyngor cynnal o'n cronfa unigryw o gyfoedion.

 

Bydd y Panel Adfer ac Adnewyddu sydd newydd ei ddatblygu yn cael ei arwain gan un o'n Prif Gynghorwyr Rhanbarthol, Rheolwyr Rhaglenni neu Gynghorwyr ynghyd â thîm bach o gyfoedion a fydd yn harneisio'r dull dysgu a gwella unigryw a arweinir gan y sector o herio cyfoedion.

 

Cyn 'dod ar y safle' o bell bydd y panel yn adolygu dogfennau a data a ddaw o dan y Gymdeithas Llywodraeth Leol, cyn hwyluso sesiwn o bell gydag uwch arweinwyr i ddeall y broses o drosglwyddo'r cyngor o ymateb i adferiad ac yna i adnewyddu.

 

Yn ystod y sesiwn bydd y panel yn archwilio pa atebion cynaliadwy y mae'r cyngor wedi'u datblygu gyda'i gymunedau i:

  • arwain ei chymunedau a'i heconomïau lleol i ailsefydlu lles a ffyniant
  • sicrhau ei fod yn wydn a bod ganddo lywodraethu cadarn fel y gall ei gymunedau ddiffinio adferiad a dwyn y cyngor a'r llywodraeth i gyfrif
  • sicrhau bod ganddo arweinyddiaeth gynaliadwy a lefelau adnoddau sy'n caniatáu iddo gyflawni ei gyfrifoldebau statudol a'i ymrwymiadau gwleidyddol tra'n sbarduno adferiad ac adnewyddu yn yr ardal.

 

Cymorth Cymheiriaid o Bell Pwrpasol LGA

Gan adeiladu ar ddull cryf Panel Adfer ac Adnewyddu'r Gymdeithas Llywodraeth Leol, mae Cymorth Cymheiriaid o Bell Pwrpasol y Gymdeithas Llywodraeth Leol yn gynnig arall a gyflwynir o bell sy'n canolbwyntio ar fater neu set benodol o faterion y mae'r cyngor am eu hadolygu'n fanylach.

 

Bydd hyn yn gofyn am gyfweliadau a thrafodaethau manylach gyda'r cyngor sydd i gyd yn cael eu hwyluso o bell gan ddefnyddio dull tebyg o ymdrin â'r heriau traddodiadol gan gymheiriaid.

 

Gan fod y cymorth hwn yn fanylach, bydd yr amser i gyflawni ychydig yn hwy dros gyfnod o 2-3 diwrnod. Bydd y dull yn dibynnu ar y cwmpas a gaiff ei ddatblygu ar y cyd â'r cyngor. Fel gyda'r Panel Adfer ac Adnewyddu, bydd y tîm yn cynnwys rheolwr cymorth cymheiriaid LGA a thîm bach o gyfoedion swyddogion ac aelodau.

 

I gael gwybod mwy am ddarparu Panel Adfer ac Adnewyddu Cymheiriaid y Gymdeithas Llywodraeth Leol neu Gymorth Cymheiriaid o Bell pwrpasol yn eich cyngor, cysylltwch Gary Hughes: gary.hughes@local.gov.uk

 

Bod yn Arglwydd

Os hoffech gael eich ystyried yn arglwydd ar gyfer y naill neu'r llall o'r Cynigion Cymheiriaid o Bell, cysylltwch â peer.updates@local.gov.uk

 

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan gyfoedion sydd ar hyn o bryd yn arwain ar waith adfer ac adnewyddu eu cyngor ar hyn o bryd a fyddai â diddordeb mewn defnyddio eu profiad hyd yma i adolygu cynnydd pobl eraill hyd yma.

 

Darperir hyfforddiant llawn drwy sesiynau hyfforddi cymheiriaid rhithwir yn ogystal â modiwl e-Ddysgu. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn digwyddiad hyfforddi, cysylltwch â ni drwy peer.updates@local.gov.uk    


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30