Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol

Mae Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ystyried buddiannau llywodraeth leol ym mhob agwedd ar ei gwaith. Mae’r Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru lunio Cynllun Llywodraeth Leol fel a ganlyn:

73 (1) Rhaid i Weinidogion Cymru lunio cynllun ("y cynllun llywodraeth leol") sydd yn nodi sut, wrth arfer eu swyddogaethau, y maent am gynnal a hybu llywodraeth leol yng Nghymru.

Ar ben hynny, mae Cynllun y Bartneriaeth yn dweud fel a ganlyn:

2.1 Mae Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru wedi ymrwymo i gydweithio mewn partneriaeth, gan ddangos parch ac ymddiriedaeth at ei gilydd a chydnabod bod rolau pob un yn llywodraethiant Cymru'n werthfawr a dilys.

Wrth benderfynu beth y dylid ei gynnwys yn y cynllun, rhaid i Weinidogion Cymru ystyried unrhyw gyngor a roddwyd iddynt, ac unrhyw sylwadau a gyflwynwyd iddynt gan Gyngor Partneriaeth Cymru.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30