Recriwtio Lleygwyr

Mae awdurdodau lleol ar draws Cymru yn awyddus i benodi Lleygwyr i’w Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio ar hyn o bryd. Mae’r pwyllgorau statudol hyn yn rhan allweddol o fframwaith llywodraethu a rhaglen cefnogi gwelliant Awdurdodau Lleol. Diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw cynnig sicrwydd annibynnol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheoli mewnol, asesu perfformiad, ymdrin â chwynion a chywirdeb y dulliau adrodd ariannol a’r prosesau llywodraethu. Drwy oruchwylio’r gwaith archwilio mewnol ac allanol, gwneir cyfraniad pwysig tuag at sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle.

 

Mae nifer o awdurdodau lleol yn ystyried defnyddio cyfarfodydd ar-lein ar gyfer eu Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio wrth feddwl am y dyfodol. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i Leygwr gymryd rhan mewn Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio. Bydd y pwyllgorau’n cyfarfod sawl tro yn ystod y flwyddyn a bydd Lleygwyr (Aelodau Annibynnol) yn derbyn tâl ariannol. Rhoddir taliadau yn unol â’r cyfraddau a bennir gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, gweler Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yr (Adran 9 / Tudalennau 30-31) am ragor o wybodaeth.

 

Mae lleygwr yn golygu nad yw'r person:

  1. Yn aelod nac yn swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol,
  2. Ar unrhyw adeg yn y cyfnod o ddeuddeng mis yn gorffen ar ddyddiad y penodiad wedi bod yn aelod nac yn swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol, nac
  3. Yn briod nac yn bartner sifil i aelod neu swyddog mewn unrhyw awdurdod lleol.

 

Yn ogystal â bodloni’r meini prawf hyn, bydd angen i ymgeiswyr addas fod yn anwleidyddol gyda dealltwriaeth ac ymroddiad i’r 7 Egwyddor o Fywyd Cyhoeddus (Egwyddorion Nolan) a gallu dangos y rhinweddau a’r priodoleddau canlynol:

  • Diddordeb a gwybodaeth/profiad o reoli materion ariannol, risg a pherfformiad, archwilio, cysyniadau a safonau cyfrifeg, a’r drefn reoleiddio yng Nghymru;
  • Meddwl gwrthrychol ac annibynnol gydag agwedd ddiduedd a’r gallu i fod yn gynnil;
  • Cefnogi egwyddorion llywodraethu da a’u defnyddio'n ymarferol er mwyn cyflawni’r amcanion sefydliadol;
  • Meddwl yn strategol gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog;
  • Gallu deall a phwyso a mesur tystiolaeth a herio gyda pharch.

 

Nid yw gwybodaeth fanwl am lywodraeth leol yn angenrheidiol, er y disgwylir i ymgeiswyr posibl fod â diddordeb mewn materion yn ymwneud â bywyd a gwasanaethau cyhoeddus.  O fis Mai 2022 bydd Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio yn cael eu cadeirio gan Leygwr, felly byddai'r parodrwydd a'r gallu i ymgymryd â'r rôl hon yn ddymunol.

 

Felly os oes gennych chi brofiad neu ddiddordeb ym maes llywodraethu, archwilio, perfformiad neu risg ac yn awyddus i helpu awdurdod lleol i sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu'n effeithiol, pam na rowch chi gynnig arni?  

 

Mae’r tabl isod yn rhoi rhestr o ddolenni at yr awdurdodau lleol sy’n recriwtio ar gyfer eu Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio ar hyn o bryd. Nodwch: nid oes yn rhaid i chi o reidrwydd fod â chysylltiad â'r sir rydych yn gwneud cais amdani.

 

Taliadau: Cyfarfod Hanner Diwrnod £105 / Cyfarfod yn para dros 4 awr £210.


Awdurdod Lleol / Tudalen Recriwtio - Penodi

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Sir Ddinbych - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Sir Ynys Môn - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Sir y Fflint - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Bro Morgannwg - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Sir Fynwy - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Sir Penfro - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Cyngor Dinas Casnewydd - Penodi Lleygwr/Lleygwyr i Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio


Mae rhagor o wybodaeth gan: Joseph Lewis

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30