Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol

Beth yw’r ddeddfwriaeth bwyta’n iach mewn ysgolion?

Rhaid i’r bwyd a diod sy’n cael eu darparu ymhob ysgol a gynhelir gan awdurdodau lleol fodloni gofynion Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 (‘Rheoliadau’). Mae’r Rheoliadau’n seiliedig ar ganllawiau blaenorol Blas am Oes ac yn creu rhan o fesur ehangach Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 (‘Mesur’).

 

Mae’r Rheoliadau’n cyflwyno’r safonau maeth ar gyfer cinio ysgol arferol a’r gofynion bwyd a diod gydol y diwrnod ysgol. Mae’r safonau maeth yn nodi’r gwerthoedd isaf ac uchaf ar gyfer egni a 13 o faethynnau, ac yn berthnasol i ginio ysgol arferol a gyfrifwyd dros bob wythnos o gylch bwydlen. Mae’r gofynion bwyd a diod yn disgrifio’r mathau o fwyd a diod sy’n rhaid eu darparu, beth syna chaniateir rhwng amser brecwast a 6 yr hwyr.

 

Roedd y Mesur yn rhoi’r grym i Weinidogion Cymru wneud y Rheoliadau uchod ac yn cyflwyno sawl dyletswydd ar awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu i hybu bwyta ac yfed iach ymhlith disgyblion. Mae dyletswydd ar Estyn i ddweud wrth Weinidogion Cymru pa gamau sy’n cael eu cymryd gan ysgolion a gynhelir i hybu bwyta ac yfed iach.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi canllawiau statudol i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu er mwyn helpu i roi’r ddeddfwriaeth uchod ar waith.

 

Pam mae bwyta’n iach mewn ysgolion mor bwysig?

Mae pryderon ers tro byd am yr holl blant sydd naill ai dros eu pwysau neu’n ordew, ac effaith hyn ar iechyd a llesiant, yn enwedig o safbwynt lleihau anghydraddoldebau iechyd. Mae deiet gwael yn ffactor allweddol y tu ôl i hyn. Mae’r bwyd a’r diod a ddarperir mewn ysgolion yn gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol at roi deiet iach a chytbwys i blant a phobl ifanc, a’u hannog i feithrin arferion bwyta da. Y nod yw sicrhau dull ysgol gyfan tuag at fwyta’n iach ac annog agweddau bwyta ac yfed iach o oedran ifanc iawn.

 

Pwy yw’r Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgol?

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cynnal cynllun cenedlaethol Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgol ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Prif rôl y cydlynydd yw cefnogi a chynghori awdurdodau lleol, ysgolion ac arlwywyr dan gontract i gydymffurfio â’r Rheoliadau. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio’r meddalwedd dadansoddi maeth, darparu Tystysgrifau Cydymffurfio a gweithio law yn llaw â Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru ac Estyn.

 

Rhagor o wybodaeth?

I gael rhagor o wybodaeth am fwyta’n iach mewn ysgol, cysylltwch â’ch ysgol leol, gwasanaeth arlwyo addysg yr awdurdod lleol, neu e-bostiwch gareth.thomas@wlga.gov.uk


  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30