Iechyd a diogelwch

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gweithio gyda'r awdurdodau lleol i'w helpu i gyflawni eu cyfrifoldebau ym maes iechyd a diogelwch.

Trwy gydweithio'n agos ag ymarferwyr, adrannau Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru, yr Awdurdod Gweithredol dros Iechyd a Diogelwch ac amryw gyrff eraill, rydyn ni'n ceisio gwella'r hyn mae'r awdurdodau lleol yn ei gyflawni ym maes iechyd a diogelwch.

At hynny, byddwn ni'n cyfleu safbwynt cyflogwyr staff awdurdodau lleol Cymru i adrannau ac asiantaethau gwladol i ofalu ei fod yn cael ystyriaeth briodol ym mhroses llunio'r polisïau gwladol.

Gall WLGA roi cyngor a chyfarwyddyd am iechyd a diogelwch ynglŷn â nifer o faterion allweddol megis:

  • rheoli iechyd a diogelwch
  • adroddiad blynyddol am iechyd a diogelwch
  • dylanwadu ar waith contractwyr ym maes iechyd a diogelwch trwy'r gadwyn gyflenwi
  • rhoi gwasanaethau iechyd galwedigaethol ar gael
  • y strategaeth wladol ar gyfer iechyd, diogelwch, gwaith a lles
  • rôl a chyfrifoldebau'r cynghorwyr

Codi a chario

Mae codi a chario’n un o’r achosion mwyaf cyffredin o ran anafiadau yn y gwaith, gan achosi dros draean o’r anafiadau sy’n ymwneud â chyhyrau a’r sgerbwd. Gall anafiadau o’r fath ddigwydd bron ym mhobman yn y gwaith a gallai llafur llaw trwm, sefyll neu eistedd yn anghywir ac anafiadau blaenorol/cyfredol ychwanegu at y peryglon. Yn sgîl anafiadau codi a chario yn y gwaith, gallai fod goblygiadau difrifol i’r cyflogwr a’r sawl sydd wedi’i anafu. Felly, mae’n hanfodol i gyflogwyr leddfu peryglon er lles eu gweithwyr.

Er cymorth i fyd llywodraeth leol Cymru, mae WLGA yn cynnal cylch dros faterion codi a chario ac ynddo arbenigwyr yn y maes hwn a chynrychiolwyr yr awdurdodau lleol. Nod y cylch yw pennu ffordd gyson o ledaenu’r arferion gorau trwy lunio canllawiau a chynghori a chynorthwyo ei gilydd i leddfu’r peryglon i weithwyr ac ymgorffori’r egwyddorion mewn gwasanaethau megis sbwriel/ailgylchu a gofal cymdeithasol. Mae’r cylch wedi llunio nifer o ddogfennu er cymorth i awdurdodau lleol Cymru.


Dolenni: Guidance on hoisting / Guidance on managing and using bed rails safely


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jonathan Lloyd

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30