‘Bwyd a Hwyl' Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf (SHEP)

‘Cydweithio i helpu ysgolion i ddarparu maeth i blant, hybu byw’n iach a darparu profiadau dysgu cymdeithasol yn ystod gwyliau ysgol’

Beth yw SHEP?

Mae SHEP yn rhaglen addysg sydd wedi ei seilio yn yr ysgolion, sy’n darparu addysg am fwyd a maeth, gweithgareddau corfforol, sesiynau cyfoethogi a phrydau iachus i blant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau’r haf. Bwyd a Hwyl yw'r brand a ddefnyddir ar lefel leol er mwyn hyrwyddo cynlluniau i blant a theuluoedd.

Gweithio Gyda'n Gilydd Bwyd a Hwyl - Cliciwch yma

Yn 2016, cyflwynodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) y model SHEP fel arbrawf mewn 10 ysgol ledled y wlad, gan weithio gyda phum awdurdod lleol a thri bwrdd iechyd lleol. Prifysgol Caerdydd a oedd yn gyfrifol am y gwerthuso a argymhellir ‘Cyflwyno’r model yn ehangach er mwyn deall y manteision addysgol ac iechyd i blant a’u teuluoedd mewn cyd-destunau gwahanol’.  Yn 2017, aeth Llywodraeth Cymru ati i ariannu’n rhannol y broses o gyflwyno’r rhaglen i 38 o glybiau mewn 12 awdurdod lleol a phob un o’r saith bwrdd iechyd lleol. Mae cyllid parhaus gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi'r rhaglen i dyfu i 77 o gynlluniau mewn 21 awdurdod lleol sy'n cynnig bron i 4,000 o leoedd i ddisgyblion yn 2019. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ariannu SHEP yn 2021 gyda £4.9m sydd wedi ei ddyrannu yn y gyllideb ddrafft. Fe fydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn parhau i gydlynu cyflwyno’r cynllun drwy weithio’n agos gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau partner.

Efallai yr hoffai awdurdodau lleol ystyried sut y gallai SHEP gefnogi adferiad o effaith ehangach y pandemig COFID-19, yn enwedig i'r plant a'r bobl ifanc hynny mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol.

Pam y mae angen SHEP?

Gan nad yw brecwast na chinio ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau’r haf, fe fydd rhai plant yn dioddef am na all eu teuluoedd fforddio bwyd maethlon. Ar ben hynny, bydd rhai plant yn dioddef yn sgil cael eu hynysu’n gymdeithasol ac o’r diffyg symbyliad deallusol sydd ar gael yn yr ysgol neu trwy weithgareddau’r teulu fel arfer. Gall hynny amharu ar eu cyrhaeddiad addysgol.

Mae ansicrwydd ynglŷn â bwyd yn mater sy'n tyfu yng Nghymru, a'r DU fel y cyfan. Yn 2016 nodwyd gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru bod hyn yn polisi blaenoriaeth mawreddog, yn ogystal â methu â defnyddio cyfleusterau ysgolion i’r eithaf i gynnig gwasanaethau cymunedol, a llesiant emosiynol plant ysgolion cynradd.

Mae SHEP yn ymgorffori egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant [GT1]. Gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddangos gweithgarwch datblygu cynaliadwy a sicrhau amrywiaeth eang o fanteision drwy gyflwyno SHEP yn eu hawdurdod lleol.

Beth yw prif fanteision SHEP?

 1. Plant mwy egnïol
 2. Gwella deiet plant
 3. Mae plant yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael hwyl
 4. Mae plant yn dysgu ac yn ymgysylltu â’r ysgol
 5. Helpu rhieni i dalu am gostau gwyliau ysgol
 6. Gwella iechyd a llesiant rhieni
 7. Mae rhieni yn dysgu sgiliau newydd
 8. Cynnwys y teulu cyfan
 9. Cydweithio rhwng asiantaethau
 10. Cynnwys plant yn y broses o wneud penderfyniadau
 11. Defnyddio cyfleusterau a staff ysgolion presennol
 12. Hyrwyddo ymgysylltu â’r gymuned
 13. Cynnig gwaith cyflogedig a gwirfoddol
 14. Tynnu sylw at wasanaethau eraill

Sut alla i gael rhagor o wybodaeth?

Mae SHEP wedi cael sylw gan lawer o wleidyddion, cynghorwyr, awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, penaethiaid, llywodraethwyr ysgol, asiantaethau a rhieni. Mae gan bob awdurdod lleol grŵp llywio a Chydgysylltydd SHEP.


Dolenni:


Mae rhagor o wybodaeth gan: SHEP@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30