Ein nod

Diwygio ariannol ac ariannu gwasanaethau lleol yn deg

Mae cyflwr ariannol maes llywodraeth leol yn dylanwadu’n uniongyrchol ar gyflwr gwasanaethau cyhoeddus lleol.

 

Rydyn ni’n wynebu talcen caled. Mae pwysau ariannol enfawr ar wasanaethau’r cynghorau o ganlyniad i lymder parhaus, toriadau cyllidebol creulon a threfn ariannol sydd wedi dyddio.

 

Mae comisiwn annibynnol dros faterion ariannol llywodraeth leol wedi cyhoeddi adroddiad o’r enw ‘Uchelgais dros Newid: Anelu’n Uwchsy’n cynnig newidiadau a allai drawsffurfio ein ffordd o ariannu gwasanaethau cyhoeddus lleol.

 

Rhaid newid y drefn yn ddiymdroi. Mae angen inni gwtogi ar gostau biwrocratiaeth wladol, ymgysylltu â threthdalwyr lleol o ran sut mae eu harian yn cael ei wario, buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol hynod bwysig a dodi’r cynghorau lleol wrth wraidd twf a lles economi pob bro.

 

Ar y cyd ag amryw gylchoedd proffesiynol, mae gwaith ariannol WLGA yn ymwneud â holl ystod y materion sy’n effeithio ar gynghorau lleol, parciau cenedlaethol ac awdurdodau tân ac achub.

 

Rydyn ni’n gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru trwy’r Is-gylch Ariannol i ofalu bod y dyraniad i fyd llywodraeth leol yn adlewyrchu holl anghenion ein gwasanaethau cyhoeddus. Rydyn ni’n cynorthwyo Is-gylch y Dosbarthu i ofalu bod holl anghenion ein cymunedau amryfal wedi’u cymryd i ystyriaeth.

 

Y nod yw gofalu bod gan wasanaethau cyhoeddus lleol y cymorth ariannol maen nhw’n ei haeddu.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jon Rae

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30