Ymdrech yr ifainc yn Wythnos y Gwaith Ieuenctid

Dydd Gwener, 02 Tachwedd 2012

Bydd dros 1,000 o bobl ifanc yn crwydro ffiniau ac arfordir Cymru dros y penwythnos i ddathlu dechrau Wythnos Gwaith Ieuenctid 2012. 

Bydd pob carfan yn crwydro'r rhan o Lwybr Arfordir Cymru neu Lwybr Chlawdd Offa sy'n ffinio ar ei sir ei hun – cyfanswm o 1,047 o filltiroedd. Bydd gweithwyr ieuenctid o'r 22 awdurdod lleol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cerdded gyda nhw, hefyd. 

Fe fydd Wythnos y Gwaith Ieuenctid rhwng 3ydd a 10fed Tachwedd yn tynnu sylw at y modd y gall pobl ifanc gyfrannu at les eu cymunedau nhw. Bydd digon yn mynd yn ei flaen yn ystod yr wythnos – megis gweithgareddau hamdden, achlysuron gwobrwyo a chynghorau'r ifainc – i annog pobl ifanc i gymryd rôl weithgar a buddiol yn y gymuned. 

Meddai'r Cyng. Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg a'r Gweithlu: 

“Mae gwaith ieuenctid yn cyflawni rôl bwysig ym mywydau bron 300,000 o bobl ifanc Cymru wrth bontio rhwng glasoed a byd yr oedolyn. Mae Wythnos y Gwaith Ieuenctid yn tynnu sylw at amrywiaeth helaeth o weithgareddau mae'r cynghorau a'r mudiadau gwirfoddol yn eu cynnig i annog pobl ifanc i fyw'n iach ac yn fodlon. Trwy ymgysylltu â phobl ifanc o'r dechrau, mae gwasanaethau ieuenctid lleol yn eu helpu i feithrin medrau personol, cymdeithasol a galwedigaethol a dod i benderfyniadau fydd yn effeithio arnyn nhw am weddill eu hoesau. Hoffwn i ddweud pob lwc i bawb fydd yn cerdded dros y penwythnos yma.” 

Meddai Rob Wye, Prif Weithredwr Gwasanaeth Dysgu a Gwella Medrau, sy'n noddi'r daith: 

“Mae'n dda gyda ni noddi'r daith yma o amgylch Cymru. Rydyn ni wedi cydweithio â sector y gwaith ieuenctid eleni i ddiwygio'r safonau galwedigaethol gwladol yn y maes yma. Dyma gyfle arall inni ddangos ein bod am gydweithio â'r sector. Edrychwn ni ymlaen at barhau i gydweithio â'r sector yng Nghymru yn y dyfodol, ac fe hoffen ni ddymuno'n dda i'r bobl ifanc fydd yn cymryd rhan yn y daith. Pob lwc!” 

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy fydd yn cydlynu'r daith ar y cyd â gwasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol eraill y wlad, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Bydd y daith yn mynd rhagddi ddydd Sadwrn 3ydd Tachwedd. Fe gewch chi ragor o wybodaeth trwy ddarllen www.monyouth.co.uk/BigWelshWalk neu anfon neges at: youthservice@monmouthshire.gov.uk.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30