WLGA yn croesawu'r rhaglen newydd i wella ysgolion

Dydd Iau, 01 Mai 2014

Mae WLGA wedi croesawu rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd sydd wedi’i lansio i wella ysgolion. Bydd yn cynorthwyo deugain o ysgolion uwchradd yng Nghymru. 

Drwy ganolbwyntio’n uniongyrchol ar ysgolion sy’n wynebu’r amgylchiadau anoddaf, nod ‘Her Ysgolion Cymru’ fydd gwella safon dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth a chodi safonau i ddysgwyr. 

Mae creu gwasanaethau gwella ysgolion ar y cyd drwy gonsortia addysgol rhanbarthol, wedi gweddnewid sut rydyn ni’n gwella ysgolion, ac mae Her Ysgolion Cymru yn datblygu’r dull yma. 

Dyma farn un o lefarwyr WLGA am y cyhoeddiad: 

“Mae WLGA yn croesawu’r arian ychwanegol fydd ar gael i’r ysgolion sy’n cymryd rhan yn y cynllun newydd. Bydd gwella safon dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth yn hanfodol er mwyn gwella deilliannau addysgol ledled Cymru. Mae dyrannu’r arian ychwanegol yma’n rhan bwysig o’r gwaith. 

“Rydyn ni’n gwybod bod ganddon ni ysgolion, staff addysgu ac arbenigwyr addysgol gwych yng Nghymru. Drwy ddod â’r arbenigedd yma ynghyd a rhannu’r arferion da sydd eisoes yng Nghymru, bydd staff addysgu’n cael eu galluogi ac yn chwarae rôl flaenllaw wrth wella cyflawniad, nid yn unig yn y deugain ysgol yn y cynllun, ond ledled system addysg Cymru’n gyffredinol. 

“Mae’n hanfodol bod Her Ysgolion Cymru yn anelu at yr un nod â’r gwasanaethau rhanbarthol y mae cynghorau lleol yng Nghymru eisoes wedi’u paratoi i wella ysgolion. Rhaid i’r rhaglen eu hategu lle bynnag y bo modd wrth geisio gwella cyflawniad addysgol yng Nghymru.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30