Amwysedd am wariant San Steffan

Dydd Llun, 07 Medi 2015

Mae WLGA wedi dweud y gallai cyhoeddiad Llywodraeth San Steffan na fydd manylion yr adolygiad o’i gwariant ar gael cyn 25ain Tachwedd ohirio cynllunio ariannol cynghorau lleol ac effeithio ar broses pennu cyllideb a threth pob cyngor.

Mewn llythyr i Lywodraeth San Steffan, mae WLGA wedi mynegi pryder am ddyddiad cyhoeddi canlyniadau’r adolygiad gan ddweud y bydd yn hanfodol rhoi digon o amser yn y dyfodol i alluogi cynghorau lleol Cymru i bennu eu cyllidebau mwyfwy caeth.

Ar ôl y datganiad yn yr hydref, fydd dim llawer o amser gan Lywodraeth Cymru i bennu ei chyllideb hithau ar gyfer 2016-17. Felly, ychydig iawn o rybudd gaiff cynghorau lleol o ran faint o arian fydd ar gael iddyn nhw wedyn.

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd a Llefarydd Ariannol:

“Gan na fydd Llywodraeth San Steffan yn cyhoeddi ei gwariant arfaethedig mewn da bryd, fydd dim llawer o amser gan Lywodraeth Cymru i bennu ei chyllideb ei hun ac fe fydd hynny, yn ei dro, yn arwain at anawsterau gweithredol mawr ym mhob bro ac yn amharu ar allu’r cynghorau lleol i bennu eu cyllidebau’n effeithiol.”

“Mae cynghorau lleol Cymru wedi arbed dros £700 miliwn eisoes ers dechrau’r llymder trwy weithio’n fwy effeithlon, ond gan fod disgwyl y byddan nhw’n wynebu diffyg o ryw £900 miliwn erbyn 2019-20, bydd angen rhagor o amser arnyn nhw i ymgynghori â’u cymunedau am y ffordd orau o wario’r ychydig o arian sydd ar gael.”

“Gan fod Llywodraeth San Steffan wedi dweud y bydd toriadau sylweddol yn ogystal â’r rhai welon ni dros yr haf, rydyn ni o’r farn bod gwariant y wladwriaeth yn gostwng yn ormodol ac yn rhy gyflym. Mae hynny’n peryglu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol a’r rhai sy’n eu defnyddio.”

“Mae cynghorau lleol Cymru yn wynebu’r sefyllfa ariannol waethaf erioed yn barod. O gyfyngu ar yr amser sydd ar gael iddyn nhw ar gyfer pennu eu cyllidebau, bydd effaith ychwanegol a sylweddol ar wasanaethau cyhoeddus lleol yma yng Nghymru.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30