WLGA o blaid bod yn aelod o Undeb Ewrop

Dydd Llun, 22 Chwefror 2016

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gryf o’r farn y dylai’r Deyrnas Gyfunol fod yn aelod o Undeb Ewrop.

Mae wedi mynegi’r farn honno eto ar ôl cadarnhad y bydd refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin 2016.

Yn sgîl ymrwymo’n gryf i ymgyrchu dros barhau’n aelod o Undeb Ewrop yn y maniffesto gyhoeddodd yn ddiweddar, ‘Atebolrwydd Lleol 2016-21’, mae WLGA o’r farn bod llawer o fuddion i Gymru o ran llesiant economaidd, buddsoddwyr allanol a chysylltiadau diwylliannol hollbwysig trwy aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o’r undeb.

Meddai’r Cyng. Bob Bright (Casnewydd), Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop:

“Mae sawl rheswm pam y dylai cynghorau lleol Cymru fod o blaid parhau’n aelod o Undeb Ewrop.  Mae Cymru ar ei hennill o safbwynt ariannol trwy fod yn yr undeb ac mae’r arian hanfodol hwnnw wedi’n galluogi i gynnal amrywiaeth helaeth o brosiectau er lles ein cymunedau.  Mae’r prosiectau hynny’n cyfrannu at gyflwr yr economi, yn cynnal yr isadeiledd a busnes ac yn cynnig cyfleoedd na welwn ni eu tebyg ar gyfer swyddi a hyfforddiant.  Mae rhaglenni wedi rhoi cymorth hanfodol i amaethyddiaeth a chefn gwlad, hefyd.”

”Nid dim ond buddion ariannol ddaw i Gymru o Undeb Ewrop, chwaith.  Mae llawer i’w ddysgu trwy gydweithio ac mae modd dylanwadu ar bolisïau rhyngwladol pwysig iawn, hefyd.  Camsyniad yw tybio y byddai llai o waith papur pe na baen ni yn Undeb Ewrop.  Mae angen rheoleiddio mewn sawl maes megis iechyd a diogelwch, cydraddoldeb, diogelwch bwyd ac iechyd anifeiliaid.  Byddai rhaid sefydlu rhyw fath o drefn ac, felly, ddylai neb awgrymu na fyddai rheolaeth o gwbl ar ôl gadael Undeb Ewrop.  At hynny, byddai allforio a mewnforio’n ddrutach o achos tariff ar fasnach eto.  Fyddai hynny ddim o les i economi Cymru.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bright:

“Rhaid diystyru’r ddadl y gallai’r Deyrnas Gyfunol gynnal ei rhaglenni cymorth ariannol ei hun y tu allan i Undeb Ewrop, hefyd.  Does dim hyder gyda ni y byddai Llywodraeth San Steffan yn rhoi cymaint â’r hyn sydd wedi bod ar gael i Gymru dros y blynyddoedd diwethaf hyn ac a fydd yn parhau hyd 2020 a’r tu hwnt.  Does dim sicrwydd y byddai unrhyw gymorth o gwbl, a byddai Cymru yn colli cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid yn Ewrop, hefyd.”

“Mae WLGA yn gryf o blaid parhau’n aelod o Undeb Ewrop a byddwn ni’n cydweithio â phawb sydd o’r un farn yng Nghymru yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn ogystal â rhwydweithiau ym Mrwsel i gyflwyno dadl gadarn ac eglur na ddylai’r Deyrnas Gyfunol adael Undeb Ewrop.”

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30