Ymateb WLGA i brotestiadau Unsain

Dydd Mercher, 20 Awst 2014

Gan fod cyllidebau’r cynghorau lleol wedi crebachu’n fawr yn sgîl llymder parhaus, does gan fyd llywodraeth leol ddigon o arian i gynyddu cyflogau’r gweithwyr yn sylweddol. 

Yn ymateb i’r awgrym y dylai’r cyflogwyr gynnig rhagor, meddai’r Cyng. Peter Rees (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Gyflogaeth a’r Gweithlu: 

“A ninnau’n gyflogwyr llywodraeth leol, rydyn ni’n cydymdeimlo â rhwystredigaeth yr undebau llafur ac yn cydnabod bod cyfuniad o bwysau’r llymder parhaus a’r dyfalu drwy’r amser am ad-drefnu byd llywodraeth leol yn effeithio’n fawr ar safonau byw ac ysbryd gweithwyr y cynghorau lleol.” 

“O dderbyn y cynnydd sydd wedi’i gynnig, byddai cyflogau’r rhan fwyaf o weithwyr yn codi o 1% a byddai’r cyflogau isaf yn codi o dros 4%. Dyma’r fargen orau y gallwn ni ei chynnig gan fod gofyn i gynghorau lleol Cymru baratoi ar gyfer toriadau cyllidebol ychwanegol o ryw 4.5%. Dyma’r argyfwng ariannol gwaethaf erioed i gynghorau leol Cymru ac, yn wir, i fyd llywodraeth leol y Deyrnas Gyfunol i gyd – a does dim arian ar gael i wella’r cynnydd sydd wedi’i gynnig.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30