WLGA Rhwydweithiau Undeb Ewrop

Yn sgîl penderfyniad y Deyrnas Gyfunol i adael Undeb Ewrop, mae’n bwysicach nag erioed i gynghorau lleol Cymru feithrin cysylltiadau cryf â rhwydweithiau’r undeb a’r rhai maen nhw’n eu cynrychioli.

Mae WLGA yn ymwneud â nifer o rwydweithiau allweddol.  Fe fyddwn ni’n parhau i gydweithio â nhw i geisio dylanwadu ar sefydliadau Undeb Ewrop a meithrin perthynas ag amryw bartneriaid ledled y cyfandir.

Yn sgîl etholiadau lleol 2017, byddwn ni’n penodi aelodau gynrychioli WLGA yn ein cyrff allanol a’n rhwydweithiau.

Rhestr prif rwydweithiau Undeb Ewrop:

Cyngor Dinasoedd a Rhanbarthau Ewrop

Cyngor Dinasoedd a Rhanbarthau Ewrop yw cymdeithas hynaf ac ehangaf y cyfandir ynglŷn â llywodraeth leol a rhanbarthol.  Mae ganddo amrywiaeth helaeth o aelodau (awdurdodau lleol a rhanbarthol dros 40 o wledydd) ac mae’n ymwneud ag amryw themâu.  Mae’r cyngor yn rhan o sefydliad Dinasoedd a Llywodraethau Lleol Unedig, sy’n cynrychioli buddiannau awdurdodau lleol y byd.  Cliciwch yma i weld gwybodaeth gyflawn.

EUROCITIES

Mae rhwydwaith EUROCITIES yn cynrychioli prif ddinasoedd Undeb Ewrop.  Mae ganddo lai o aelodau na Chyngor Dinasoedd a Rhanbarthau Ewrop ac mae’n canolbwyntio ar faterion trefol yn ôl nifer o themâu penodol, sef: materion diwylliannol, datblygu economaidd, yr amgylchedd, gwybodaeth, y gymdeithas, symudedd a materion cymdeithasol.  Er nad oes modd i WLGA fod yn aelod (am ei bod yn gymdeithas), mae’i staff ym Mrwsel yn cadw golwg ar waith EUROCITIES ac yn cael mynd i rai achlysuron yno ar ran Caerdydd, yr unig aelod o Gymru.  Cliciwch yma i weld gwybodaeth gyflawn.

Rhwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop

Mae Rhwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop yn dod â’r cyrff perthnasol at ei gilydd er datblygu gwledig yn Undeb Ewrop.

Mae’r rhwydwaith yn helpu gwledydd yr undeb i roi rhaglenni datblygu gwledig ar waith trwy greu a lledaenu gwybodaeth yn ogystal â hwyluso ffyrdd o gyfnewid gwybodaeth a chydweithio ledled ardaloedd gwledig y cyfandir.

Prif Gyfarwyddiaeth Amaeth a Datblygu Gwledig Comisiwn Ewrop sefydlodd y rhwydwaith yn 2008.  Mae ganddo bedair prif flaenoriaeth yn ystod cyfnod y rhaglenni presennol (2014-20):

  1. Cynyddu cyfraniad cyrff perthnasol ym maes datblygu gwledig.
  2. Gwella ansawdd rhaglenni datblygu gwledig.
  3. Cyfleu gwybodaeth well am fanteision polisïau datblygu gwledig.
  4. Helpu i werthuso rhaglenni datblygu gwledig.

Dyma’r prif sefydliadau sy’n ymwneud â’r rhwydwaith hwn: rhwydweithiau gwledig cenedlaethol; awdurdodau rheoli ac asiantaethau talu’r rhaglenni datblygu gwledig; cylchoedd gweithredu lleol; mudiadau budd-ddalwyr Ewrop; gwasanaethau ymgynghorol amaethyddol; amryw gyrff eraill ym maes datblygu gwledig.

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yn aelod ac mae Llywodraeth Cymru a chylchoedd gweithredu lleol y wlad yn gysylltiedig.  Er nad yw WLGA yn aelod o’r rhwydwaith, mae’i staff ym Mrwsel yn cadw golwg ar ei waith ac yn ymgysylltu â’i staff yn y ddinas yn rhan o orchwyl ehangach ynglŷn â monitro datblygiadau sydd o ddiddordeb i awdurdodau lleol gwledig Cymru a chynrychioli eu buddiannau nhw ym Mrwsel.

Pwyllgor y rhanbarthau

Pwyllgor y Rhanbarthau yw cynulliad cynrychiolwyr lleol a rhanbarthol Undeb Ewrop.  Mae’n rhoi cyfle i awdurdodau is-wladol ddweud eu dweud yn rhwydwaith sefydliadau’r undeb.  Ar ôl cynnig deddfau, rhaid i Gomisiwn Ewrop eu rhoi gerbron y pwyllgor.  I fod yn aelod o’r pwyllgor, rhaid bod yn aelod o Undeb Ewrop er y bydd modd i gynrychiolwyr y Deyrnas Gyfunol barhau yno hyd 2019.  Mae gan WLGA a’r Cynulliad Cenedlaethol fel ei gilydd aelod cyflawn a dirprwy.  Cliciwch yma i weld adroddiad y Cynulliad ac WLGA am waith cynrychiolwyr Cymru yn y pwyllgor (Ionawr 2016):

Cyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol Cyngor Ewrop

Dyma gangen ‘materion lleol a rhanbarthol’ Cyngor Ewrop, prif sefydliad Ewrop ym maes hawliau dynol.  Mae’r aelodau wedi’u penodi o blith cynghorwyr, meiri a llywyddion amryw awdurdodau lleol a rhanbarthol.  Eu rôl yn y cynulliad gwleidyddol hwn yw hybu a chryfhau democratiaeth leol a rhanbarthol, gwella llywodraethu lleol a rhanbarthol a chryfhau gallu’r awdurdodau i’w llywodraethu eu hunain.  Mae gan Gymru ddau aelod yno – y naill o faes llywodraeth leol a’r llall o’r Cynulliad.  Mae’r cyngres yn cynnig cyfle i aelodau etholedig dros 200,000 o ranbarthau a dinasoedd yn Ewrop drin a thrafod amryw faterion sy’n berthnasol i gynghorau lleol.  Cliciwch yma i weld gwybodaeth gyflawn:

Rhwydwaith Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol

Mae Rhwydwaith Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol yn ymwneud â pholisïau a chynllunio ar gyfer ieithoedd gwladol a rhanbarthol ledled Ewrop.  Mae’n cydweithio’n agos â sefydliadau Undeb Ewrop i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd amrywiaeth ieithyddol, yn arbennig yn achos ieithoedd lleiafrifol.  Nod y rhwydwaith yw helpu i gyfnewid yr arferion gorau ymhlith llywodraethau, llunwyr polisïau, ymarferwyr, ymchwilwyr ac arbenigwr o bob cwr o Ewrop.  Mae Llywodraeth Cymru yn aelod o’r rhwydwaith, er bod diddordeb cryf gan WLGA ynddo, hefyd.  Mae WLGA yn cadw golwg ar ddatblygiadau yn y maes trwy fynychu cyfarfodydd y rhwydwaith a darllen ei wybodaeth wythnosol.

UKBO

Rhwydwaith swyddfeydd cynrychiolwyr y Deyrnas Gyfunol ym Mrwsel yw UKBO.  Mae’n cynnwys llywodraethau rhanbarthol, swyddfeydd dinasoedd megis Bryste a chymdeithasau llywodraeth leol.  Mae’n ffordd ddelfrydol o drafod materion pwysig fydd yn effeithio ar bob haen lywodraethu ac amryw fudd-ddalwyr eraill yn y Deyrnas Gyfunol megis y refferendwm neu bolisïau cydlyniant Undeb Ewrop.

ELAN

Mae Rhwydwaith Awdurdodau Lleol Ewrop yn cynrychioli partneriaid ym maes llywodraeth leol ledled Ewrop.  Bydd yn cwrdd yn fynych ym Mrwsel i drafod blaenoriaethau polisïau Undeb Ewrop a goblygiadau’r blaenoriaethau hynny i faes llywodraeth leol.  Nid dim ond gwledydd Undeb Ewrop a gynrychiolir yno chwaith, gan fod aelodau o Norwy ac amryw wledydd eraill nad ydyn nhw’n perthyn i’r undeb, hefyd.

Tŷ Cymru

Bydd partneriaid Tŷ Cymru (WLGA, Llywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol ac Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel) yn cwrdd bob mis fel arfer, i drafod materion perthnasol megis y penderfyniad i adael Undeb Ewrop, achlysuron i’w trefnu ar y cyd ac ymweliadau amryw weinidogion â Brwsel.  Mae gan y partneriaid berthynas anffurfiol y tu allan i’r cyfarfodydd, fel y gallan nhw rannu gwybodaeth am faterion sy’n gyffredin.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Lucy Sweet / Lowri Gwilym

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30