Adroddiad Diwedd Tymor WLGA 2012 -2017

Rhai o lwyddiannau allweddol WLGA dros y cyfnod Cyngor diwethaf, o 2012-2017.

Rhai o uchelbwyntiau o'r Adroddiad:

  • Mae WLGA wedi cael gafael ar ragor o arian ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol trwy gyflwyno tystiolaeth am y pwysau ariannol trymion sydd ar ofal cymdeithasol ac effaith methu â gwario digon o arian ar bobl sy’n agored i niwed a gwasanaethau cyhoeddus eraill megis y GIG
  • Mae WLGA wedi darbwyllo pawb y dylid cynnig addysg trwy fframwaith democrataidd ym maes llywodraeth leol er atebolrwydd lleol. Felly, fe fydd WLGA yn ceisio dylanwadu ar y strategaethau gwladol a helpu’r awdurdodau lleol i ddatblygu’r gallu a’r adnoddau fydd yn gwella addysg ac yn codi safonau
  • Dros y pum mlynedd diwethaf, mae WLGA wedi arwain ymateb yr awdurdodau lleol yn ystod y drafodaeth am ad-drefnu maes llywodraeth leol gan gydweithio â Chomisiwn Williams, datblygu cynigion ar gyfer awdurdodau cyfun a gwrthwynebu’r bwriad i orfodi awdurdodau i uno gan y byddai hynny wedi tanseilio atebolrwydd lleol a chynyddu costau
  • Lluniodd WLGA is-ddeddfau i’w defnyddio ym maes llywodraeth leol. Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi’u cymeradwyo bellach
  • Mae WLGA wedi helpu i ddatblygu cydweithredfeydd cenedlaethol a rhanbarthol er mwyn gwella gwasanaethau a deilliannau, hwyluso arbedion a chael gwerth arian. Yn 2014, fe sefydlwyd y Gwasanaeth Mabwysiadu Gwladol
  • Mae WLGA wedi helpu awdurdodau lleol i ymateb i’r argyfwng dyngarol yn sgîl y rhyfel yn Syria a’r gwledydd o’i hamgylch. Mae pob un o’r 22 awdurdod lleol wedi derbyn teuluoedd trwy Raglen yr Ailgartrefu Syriaid ac mae dros 400 o ffoaduriaid wedi’u hailgartrefu yn y wlad hon hyd yma

Mae rhagor o wybodaeth gan: Dilwyn Jones

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30