Diddordeb siomedig o ran ethol comisiynwyr

Dydd Gwener, 16 Tachwedd 2012

Mae WLGA wedi cadarnhau ei bod am gydweithio â'r comisiynwyr newydd dros faterion plismona a throseddu er ei bod wedi'i siomi gan lefel y diddordeb yn yr etholiadau. 

Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE: 

“Yn gyntaf, fe hoffai WLGA longyfarch y comisiynwyr sydd wedi'u hethol. Bellach, bydd cynghorau lleol yn ardaloedd y pedwar heddlu'n mynd ati i gydweithio â nhw ynglŷn â'r penderfyniadau pwysig am gyllidebau a'r cynlluniau am faterion plismona a throseddu. Mae paneli dros y materion hynny wedi'u sefydlu ym mhob ardal eisoes i gynorthwyo, cynghori ac archwilio'r comisiynwyr wrth eu gwaith. Gobeithio y bydd y comisiynwyr yn manteisio ar arbenigedd cynghorwyr lleol ac iddyn nhw fandad democrataidd eglur sy'n adnabod eu bröydd yn dda. 

Yn anffodus, ychydig iawn o bobl bleidleisiodd yn yr etholiadau. Roedd Cymdeithas y Diwygio Etholiadol wedi darogan hynny ac mae wedi disgrifio'r broses yn 'draed moch'. Roedd WLGA wedi gwrthwynebu'r 'diwygio' yma drwy'r amser ond fe benderfynodd yr Ysgrifennydd Cartref a'r Gweinidog dros Faterion Plismona ar y pryd, Nick Herbert AS, ddiystyru barn cynghorwyr pob plaid wleidyddol yng Nghymru, oedd wedi'u hethol yn ddemocrataidd. Roedd awdurdod pob heddlu, y prif gwnstabliaid a'r Cynulliad yn erbyn y syniad hefyd, ac fe geision ni argyhoeddi'r Swyddfa Gartref sawl gwaith fod Cymru yn wahanol. Roedd ein cyfundrefn ni'n llwyddo ac, yn sgîl cydweithio ymhlith awdurdodau heddlu a lleol ym maes diogelwch cymunedol, roedd nifer y troseddau wedi gostwng yn fwy yng Nghymru nag mewn sawl rhan arall o'r Deyrnas Gyfunol. 

Er na fyddai neb yn dadlau na ddylai'r heddluoedd fod yn atebol, mae'r broses yma wedi methu ag ennyn diddordeb pleidleiswyr Cymru a Lloegr. Hyd yn oed ar ôl gwario £100 miliwn ar y broses, doedd pobl ddim o'r farn bod angen ethol comisiynydd dros faterion plismona a throseddu. 

Hoffen ni ddiolch yn fawr i'r awdurdodau heddlu, sydd wedi'u diddymu bellach, am wasanaethu Cymru'n dda a gwneud gwaith ardderchog. At hynny, fe hoffai WLGA longyfarch y swyddogion etholiadol a'u staff ym mhob ardal am reoli'r etholiadau'n effeithlon er gwaetha'r ffaith nad oedd llawer o bobl wedi bwrw pleidlais. Gobeithio nad oedd y diwrnod yn arbennig o ddiflas iddyn nhw.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30