Ymweliad cynrychiolwyr WLGA Brwsel ar adeg bwysig i fyd llywodraeth leol Cymru

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012

Yn dilyn nifer o ddatblygiadau ac iddyn nhw oblygiadau sylweddol i awdurdodau lleol Cymru o ran rhaglenni ariannu Undeb Ewrop, mae rhai o aelodau WLGA wedi teithio i Frwsel yr wythnos hon i gynrychioli’r awdurdodau lleol mewn cyfarfodydd â swyddogion Comisiwn Ewrop a Senedd Ewrop. 

Dyma’r prif faterion sydd i’w trafod yn ystod yr ymweliad: 

  • Cyhoeddi’r polisi arfaethedig ar gyfer cydlyniant a’r cynigion ynglŷn â’r Polisi Amaethyddol Cyffredin/datblygu gwledig rhwng 2014 a 2020. 
  • Ystyried defnyddio ffyrdd arloesol o gyflawni a gweithredu dros y cyfnod hwnnw. 
  • Dewisiadau o ran defnyddio dulliau dyfeisio ariannol megis JESSICA i fuddsoddi mewn gweithgareddau ehangach yng Nghymru, gan gynnwys buddsoddi mewn prosiectau ynni mawr. 
  • Ystadegau Eurostat am y cynnyrch mewnol crynswth yn 2009. 
  • Fersiwn arfaethedig y Fframwaith Strategol Cyffredin. 
  • Côd ymddwyn a chanllawiau datblygu lleol, sydd i’w cyhoeddi cyn bo hir. 

Meddai’r Cyng Chris Holley (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop ac Adfywio: 

“Dyma adeg bwysig i awdurdodau lleol Cymru ynglŷn â rhaglenni ariannu Undeb Ewrop. Mae’r trafodaethau ym Mrwsel am dynged dau bolisi sy’n hollbwysig i’r awdurdodau yn hynny o beth – Polisi’r Cydlyniant a’r Polisi Amaethyddol Cyffredin – ar ôl 2013 yn mynd yn eu blaen. Mae ystadegau Eurostat am gynnyrch mewnol crynswth pob rhanbarth wedi’u cyhoeddi y mis yma hefyd, ac mae bwriad i’w defnyddio i bennu faint o arian gaiff awdurdodau lleol a chyfeirio’r Fframwaith Strategol Cyffredin, sy’n amlinellu sut bydd prif gronfeydd Undeb Ewrop yn cydblethu yn y dyfodol. 

Mae WLGA wedi cymryd rhan flaengar yn y drafodaeth am raglenni ariannu newydd yr undeb hyd yma, a dyma adeg briodol i gynrychiolwyr byd llywodraeth leol ymweld â Brwsel i ofalu bod yr hoelion wyth a’r rhai sy’n gyfrifol am benderfyniadau’n rhoi sylw i farn yr awdurdodau lleol o hyd.” 

-Diwedd-


Nodiadau i olygyddion 

 


• Bu cynrychiolwyr WLGA ym Mrwsel rhwng 19eg a 21ain Mawrth. Y Cyng. Chris Holley, Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop ac Adfywio, arweiniodd yr ymweliad. 

Fersiwn arfaethedig Polisi’r Cydlyniant a’r Polisi Amaethyddol Cyffredin/Rheoliadau Datblygu Gwledig ar gyfer 2014-2020 
Cyhoeddodd Comisiwn Ewrop ei gynigion deddfwriaethol ar gyfer y polisïau hyn fis Hydref 2011. Mae WLGA wedi ymateb i’r dogfennau ymgynghori allweddol ac ymchwiliadau’r Cynulliad. Mae rhagor o wybodaeth ar: http://www.wlga.gov.uk/english/cohesion-and-regional-policy/ 

Ystadegau Eurostat am gynnyrch mewnol crynswth y rhanbarthau yn 2009 
Cyhoeddodd Eurostat yr ystadegau hyn ar 13eg Mawrth. Mae cynnyrch siroedd y gorllewin, cymoedd y de a’r dwyrain wedi gostwng o’i gymharu â 2008. Mae’n bur debygol y bydd Comisiwn Ewrop yn defnyddio’r ystadegau ar gyfer 2007-09 i bennu pwy fydd yn cael manteisio ar raglenni ariannu ar ôl 2013. At ei gilydd, felly, mae’r ystadegau hyn yn cadarnhau y bydd siroedd y gorllewin a chymoedd y de yng nghategori’r rhanbarthau llai datblygedig (Rhaglen Cydgyfeirio ar hyn o bryd) ac y bydd siroedd y dwyrain yng nghategori’r rhanbarthau mwy datblygedig (Rhaglen Cystadleurwydd ar hyn o bryd) rhwng 2014-2020. 

Fersiwn arfaethedig y Fframwaith Strategol Cyffredin 
Cafodd y fframwaith ei gyhoeddi ar 14eg Mawrth. Mae’n amlinellu sut bydd pum prif gronfa Undeb Ewrop – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Cronfa Môr a Physgodfeydd Ewrop a Chronfa’r Cydlyniant yn cydblethu rhwng 2014 a 2020. 

JESSICA (Cymorth ar y Cyd i Fuddsoddi’n Gynaladwy yn Ninasoedd Ewrop) 
Mae JESSICA yn fenter sefydlodd Comisiwn Ewrop ar y cyd â Banc Buddsoddi Ewrop a Banc Datblygu Cyngor Ewrop. Mae’n helpu i ddatblygu ac adfywio trefi/dinasoedd yn gynaladwy trwy ddulliau dyfeisio ariannol. Mae rhagor o wybodaeth ar: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30