Llongyfarch disgyblion TGAU a Bagloriaeth Cymru

Dydd Iau, 20 Awst 2015

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion y wlad heddiw am eu llwyddiant yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru.

Mae canran y rhai enillodd raddau A*-C (66.6%) yr un fath â’r llynedd gan adlewyrchu cyflawniad sefydlog a chyson trwy gadw at safonau uchel blaenorol. Mae canran y rhai enillodd raddau A*-G (98.7%) yn gyson, hefyd.

Mae’r llwyddiant ym Magloriaeth Cymru wedi parhau hefyd gan fodd tueddiadau da yn y lefelau Canolradd a Sylfaenol.

Meddai Llefarydd Addysg Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cyng. Ali Thomas:

“Hoffen ni longyfarch ein disgyblion heddiw am eu llwyddiant, a dymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer cam nesaf eu haddysg neu eu gyrfaoedd. Yn ogystal â chydnabod holl ymdrechion y disgyblion a’u rheini neu eu gwarcheidwaid, rhaid canmol proffesiynolion addysg sydd wedi gweithio’n ddyfal i’w helpu a’u hysgogi.”

“Mae llwyddiant addysgol pobl ifanc yn dibynnu ar bartneriaeth y rhieni, yr ysgolion ac amryw haenau llywodraethu Cymru. Wrth ddathlu eu llwyddiant heddiw, rhaid ymroi i wella safonau addysgol eto fyth fel y bydd modd i bob disgybl gyflawni ei lawn dwf.”

“Mae’r canlyniadau sefydlog yma’n adlewyrchu’r gwaith sydd wedi’i gyflawni ynglŷn â newid trefn addysg y wlad. Er bod lle i wella rhai tueddiadau, rydyn ni’n canolbwyntio yn gryf ar wella ansawdd addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth.”

“Rydyn ni’n disgwyl y bydd rhagor fyth o lwyddiant dros y blynyddoedd sydd i ddod, yn ogystal â gwelliannau yn y drefn, er y bydd effaith yr amgylchiadau ariannol presennol a’r pwysau cyllidebol parhaus arnon ni o hyd. Serch hynny, mae trefniadau rhanbarthol ar gyfer gwella ysgolion – ynghyd â mentrau rhifedd – yn dechrau profi eu gwerth trwy wella’r cyflawniad.

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30