Gofyn am eglurdeb o ran ariannu'r cynghorau

Dydd Mawrth, 20 Mai 2014

Mae WLGA wedi gofyn heddiw i Lywodraeth Cymru ddweud yn eglur faint o arian fydd ar gael i’r cynghorau lleol. 

Mewn llythyr i Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, mae WLGA wedi gofyn i Lywodraeth Cymru roi amcangyfrifon eglurach a manylach mewn da bryd ynglŷn â faint o arian y bydd yn ei ddyrannu ymhlith y cynghorau lleol fel y gallan nhw bennu eu cyllidebau’n fwy effeithiol. 

Mae’r llythyr wedi’i anfon ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru gyhoeddi adroddiad o’r enw ‘Ateb yr Heriau Ariannol sy’n Wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru’, sy’n dweud y bydd gwell cynllunio ariannol ar gyfer y tymor hir yn hanfodol ynglŷn ag ateb prinder adnoddau ym myd llywodraeth leol. 

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Llefarydd Materion Ariannol WLGA: 

“Mae byd llywodraeth leol Cymru yn wynebu diffyg o £290 miliwn yn ei gyllideb eleni ac mae disgwyl y bydd hynny’n gwaethygu dros y blynyddoedd sydd i ddod o ganlyniad i’r toriadau parhaus yng ngwariant Llywodraeth San Steffan. Bydd rhaid i gynghorau lleol arloesi a gweithio’n hyblyg. Dim ond os gwelan nhw faint o arian y bydd Llywodraeth Cymru yn ei roi iddyn nhw y bydd modd gwneud hynny, fodd bynnag. 

“Mewn sefyllfa economaidd mor ymestynnol, rhaid i bob haen lywodraethol gydweithio i fantoli’r cyfrifon a diogelu’r amrywiaeth helaeth o wasanaethau cyhoeddus sydd wedi bod ar gael i gymunedau Cymru ers blynyddoedd. Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud bod rôl allweddol i gynllunio ariannol effeithiol a strategol ar gyfer y tymor hir, a dim ond pan fydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r gorau i’w thuedd i bennu cyllidebau bob yn dipyn ar gyfer y tymor byr y gallwn ni wneud hynny.” 

“Mae byd llywodraeth leol yn croesawu gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â sut mae’r cynghorau lleol yn pennu cyllidebau ar gyfer y tymor hir. Edrychwn ni ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru i lunio fframwaith ariannu mwy effeithiol sy’n cynnig y sicrwydd a’r hyblygrwydd ariannol fydd yn galluogi pob cyngor lleol i fynd trwy gyfnod economaidd mor ymestynnol.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30