Clod i gynghorau lleol Cymru

Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2013

Mae cynghorau Cymru yn parhau i weithio’n dda o’u cymharu â chynghorau gweddill y Deyrnas Gyfunol, ac maen nhw wedi ennill nifer o wobrau meincnodi APSE eleni. 

Mae 250 o gynghorau ledled y deyrnas yn ymwneud â rhwydwaith APSE o’u gwirfodd i ddibenion meincnodi. Nod y gwobrau blynyddol yw cydnabod y cynghorau gorau a’r rhai sydd wedi gwella mwyaf. 

Yn ystod seremoni wobrwyo yn ddiweddar, cyrhaeddodd 13 o gynghorau lleol Cymru y rhestr fer mewn amryw gategorïau, gan ennill pedwar. 

Dyma’r rhai enillodd statws y ‘Cyflawniad Gorau’: Conwy (parciau, mannau agored a gwasanaethau garddwriaethol), Castell-nedd Port Talbot (lleoedd dinesig, diwylliannol a chymunedol) a Sir Ddinbych mewn dau gategori (goleuo strydoedd/arlwyo yn yr ysgol). 

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans (Sir Ddinbych), Llefarydd WLGA dros Faterion Gwella a Chyflawni: 

“Llongyfarchiadau i’r awdurdodau lleol buddugol a’r rhai gyrhaeddodd restr fer. Mae’r gwobrau yma’n ymwneud â sawl gwasanaeth rheng flaen ac yn dangos bod gwaith cynghorau lleol Cymru yn dda o hyd o’i gymharu â’r hyn mae cynghorau yng ngweddill y deyrnas yn ei wneud. Er nad oes modd inni orffwys ar ein bri, mae’r gwobrau yma’n dangos bod byd llywodraeth leol Cymru wedi ymroi i wella gwasanaethau drwy’r amser hyd yn oed pan fo mwy a mwy o alw amdanyn nhw ond llai a llai o arian ar eu cyfer. 

Yn ôl y data diweddaraf, mae gwasanaethau’r cynghorau’n dal i wella ac mae pobl yn fwyfwy bodlon arnyn nhw. Y gamp nawr yw cynnal hynny achos mai dyma’r cyfnod anhawsaf mae byd llywodraeth leol wedi’i brofi erioed. Bydd disgwyl i gynghorau ddod i benderfyniadau mwyfwy anodd am y gwasanaethau y gallan nhw eu cynnig, a bydd rhaid cydweithio’n agos â’r trigolion i bennu’r gwasanaethau sy’n bwysicaf iddyn nhw.” 
Nod gwobrau APSE yw annog cynghorau i feincnodi gwaith a lledaenu’r arferion gorau ymhlith gwasanaethau rheng flaen. 

Nodiadau i olygyddion: 

Dyma’r cynghorau gyrhaeddodd restr fer mewn amryw gategorïau yn 2013: 

• Dinas a Sir Abertawe – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: cynnal a chadw adeiladau 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: gwasanaethau mynwentydd ac amlosgfeydd. Categorïau’r ‘Cyflawniad Gorau’ a’r ‘Gwella Mwyaf’: parciau, mannau agored a gwasanaethau garddwriaethol. 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – ‘Categorïau’r ‘Cyflawniad Gorau’ a’r ‘Gwella Mwyaf’: lleoedd dinesig, diwylliannol a chymunedol/goleuo strydoedd. 
• Cyngor Sir Ddinbych – Categorïau’r ‘Cyflawniad Gorau’ a’r ‘Gwella Mwyaf’: arlwyo yn yr ysgol. Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: goleuo strydoedd. 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: ffyrdd, priffyrdd a chynnal a chadw yn ystod y gaeaf. 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Categori’r ‘Gwella Mwyaf’: ffyrdd, priffyrdd a chynnal a chadw yn ystod y gaeaf. 
• Cyngor Sir Benfro – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: ffyrdd, priffyrdd a chynnal a chadw yn ystod y gaeaf. 
• Cyngor Gwynedd – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: rheoli cyfleusterau chwaraeon/hamdden. 
• Cyngor Sir Ceredigion – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: goleuo strydoedd. 
• Cyngor Sir Ynys Môn – Categori’r ‘Cyflawniad Gorau’: goleuo strydoedd. 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Categori’r ‘Gwella Mwyaf’: goleuo strydoedd. 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Categori’r ‘Gwella Mwyaf’: goleuo strydoedd. 
• Cyngor Bro Morgannwg – Categori’r ‘Gwella Mwyaf’: goleuo strydoedd. 

Mae holl fanylion y gwobrau ar: www.apse.org.uk 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30